Анатоль Грачанікаў “Верасень”

Зноў верасень —
Запаслівы грыбнік —
Шчыруе па імшастых баравінах.
Трымціць раса на звонкіх павуцінах,
І травастою пах яшчэ не знік.
Немітусліва
Промні аж да дна
Прасвечваюць азёрныя глыбіні.
І гронкі ацяжэлыя каліны
Насыціліся сокамі спаўна.
Мне даспадобы
Верасень заўжды.
І не таму, што ў ім я нарадзіўся.
У верасні мне свет увесь адкрыўся
У спеласці сакоўнай — малады.
Так, свет!
І сам я ў вераснёвы час,
Прасвечаны святлом яго, як гронка,
Спяваю і не ціха, і не звонка
Для вас, абшары родныя, для вас,
Шчымліва
Адчуваючы душой
Закончаную яснасць у прыродзе,
І ў жураўліным сцішаным палёце,
І ў засцюдзелай быстрыні рачной.
Вулля
Шукае позняя пчала.
Лагодна-мяккі свет, нібы вашчына.
І дабратой прасвечана Айчына
У барвах баравіннага святла.

Незразумелыя словы

 1. Шчыраваць – усердствовать, сильно стараться.
 2. Імшасты – покрытый мхом.
 3. Баравіна – 1) молодой хвойный лес; 2) возвышенность в бору.
 4. Трымцець – трепетать, дрожать.
 5. Немітусліва – без суеты, спокойно.
 6. Гронка – гроздь.
 7. Даспадобы – по нраву, нравится.
 8. Абшары – просторы.
 9. Шчымліва – щемяще, так, что берет за душу.
 10. Вашчына – неочищенный воск; пустые пчелиные соты.
 11. Барва – окраска; бордовый цвет.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Анатоль Грачанікаў “Як ападае ліст”

Як ападае ліст, як ападае…
Нібы дазволу ў восені пытае.
Бывай, галінка гнуткая, бывай!
Няхай цяпер цябе галубіць вецер,
Салодка закалыхвае пад вечар
І будзіць на зары цябе няхай.
Хіба табе, пажоўклы, я раўня?
З табою развітацца мне не сорам,
Як з небам — ціхім пераспелым зорам
Перад прыходам маладога дня.
Бывайце, сонца, поле і таполя!
Мне час заснуць у восені ў прыполе…

Незразумелыя словы

 1. Дазвол – разрешение.
 2. Галінка – веточка.
 3. Гнуткі – гибкий.
 4. Галубіць – ласкать.
 5. Пажоўклы – пожелтевший.
 6. Прыпол – подол.

Уладзімір Караткевіч “Лісце”

Восень прайшла пералескамі
Па няголеным ржышчы ніў,
Чырвонымі арабескамі1
Лісце лес ураніў.
Глянь на зямлю залатую,
Пяшчотную, сумную, чыстую,
Нехта па ёй вандруе,
Ў паветра ўзнімаючы лісце.
Струменьчыкам тонкім лісце.
Медзь на азёрах сплывае,
Сум у небе імглістым…
Як песня, з галін злятае
Лісце, лісце,
Залацістае лісце,
Сто лісцяў,
Дзесяць лісцяў,
Ліст.

Незразумелыя словы

 1. Няголены – небритый.
 2. Ржышча – стерня, сжатое поле.
 3. Арабеска – сложный орнамент из геометрических фигур, листьев или цветов, напоминающий арабские узоры.
 4. Струменьчык – небольшая струйка.

Якуб Колас “На рэчцы”

Незразумелыя словы

 1. Разднее – рассветёт.
 2. Шыбуе – идёт.
 3. Мацаваць – проверять крепость, толщину (льда).
 4. Скаўзануцца – поскользнуться.
 5. Запраторыць – сковать, упрятать.
 6. Глыза – ледяная глыба.
 7. Націна – слабое, нестойкое растение.
 8. Абалонь – часть долины реки, которая во время половодья заливается водой.
 9. Супоня – ремень для фиксации хомута на лошади (в тексте – лёд, который сковывает воду).
 10. Гонта – небольшая дощечка для покрытия крыши дома.
 11. Аматар – любитель (в тексте – художник).
 12. Спасаваць – струсить.
 13. Штукар – фокусник, выдумщик.
 14. Жарт – шутка.
 15. Пахілы – наклоненный.
 16. Пыха – спесь.
 17. Свавольніцтва – своеволие.
 18. Панаваць – господствовать.
 19. Вандраваць – путешествовать.
 20. Стварэнне – создание.
 21. Зыкі – звуки.
 22. Не шкнуць – молчать, не подавать голоса.
 23. Страха – крыша.
 24. Смуга – дымка.
 25. Башлык – капюшон.
 26. Зухаваты – бойкий, удалой.
 27. Шыба – стекло.
 28. Чарот – камыш.
 29. Хвацкі – отменный.
 30. Зяўра – пасть (у зверя).
 31. Блазнота – легкомысленный человек.
 32. Спакуса – искушение.
 33. Стхарыцца – притаиться, как хорёк, притихнуть.
 34. Апратка (вопратка) – одежда.
 35. Дол – земля.
 36. Пашыбае – пронизывает.
 37. Мур – здание из камня.
 38. Зацяты – упрямый, скрытный.
 39. Друзачкі – маленькие осколки чего-то разбитого.
 40. Пырскі – брызги.
 41. Сугалоссе – созвучие.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “Песня ляснога жаваранка”

Незразумелыя словы

 1. Вартаўнік – сторож, охранник, караульный.
 2. Постаць – фигура.
 3. Гай – роща.
 4. Падарожны – проезжающий.
 5. Груд – холм.
 6. Камель – ствол.
 7. Накшталт – наподобие, вроде.
 8. Шчыльна – плотно.
 9. Туліцца – льнуть (к кому-то, чему-то).
 10. Зграбны – стройный.
 11. Лука – дугообразный поворот реки.
 12. Стужка – лента.
 13. Баравіна – молодой хвойный лес.
 14. Парасон – зонт.
 15. Зумканне – гудение крылышек насекомых.
 16. Краскі – цветы.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Анатоль Грачанікаў “Зоры спяваюць”

Чуеш, спяваюць зоры,
Якія дзіўныя галасы
У гэтым нябесным хоры!
Журлівыя1, светла-звонкія,
Натомленыя, як дзіцячыя, — тонкія.
Самотныя, бесклапотныя,
Радасныя, гаротныя.
Чуеш, спяваюць зоры.
Якія дзіўныя галасы
У гэтым нябесным хоры!

Незразумелыя словы

 1. Журлівы – грустный, печальный.
 2. Натомлены – утомлённый.
 3. Самотны – одинокий.
 4. Бесклапотны – беззаботный.
 5. Гаротны – горестный.

Максім Багдановіч “Зімой”

Здароў, марозны, звонкі вечар!

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!

Мяцель не вее, сціхнуў вецер,

І волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы

Пад сінявой начной стаяць.

У небе зоркі ад марозу

Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільготны месяц стуль на поле

Празрысты, светлы стоўп спусціў

І рызай срэбнаю раздолле

Снягоў сінеючых пакрыў.

Ўзрывайце ж іх санямі, коні!

Звіні, вясёлых бомаў медзь!

Вакол лятуць бары і гоні,

Ў грудзях пачала кроў кіпець.

Незразумелыя словы

 1. Мары – мечты (в тексте – привидения).
 2. Вільготны – влажный.
 3. Стуль – оттуда.
 4. Рыза – облачение священника (в тексте – очень красивый снежный покров).
 5. Бомы – звоночки.
 6. Бор – хвойный лес.
 7. Гоні – просторы, поля.

Андрэй Федарэнка “Падслуханая казка”

Незразумелыя словы

 1. Дзьмухавец – одуванчик.
 2. Лотаць – кувшинка, калужница.
 3. Валошка – василёк.
 4. Вяргіня – георгин.
 5. Гурба – сугроб.
 6. Ложак – кровать.
 7. Поплаў – заливной луг.
 8. Стракаты – пёстрый.
 9. Дыван – ковёр.
 10. Шыпулькі – колючки.
 11. Парцалянавы – фарфоровый.
 12. Званочак – колокольчик.
 13. Півоня – пион.
 14. Бесклапотны – беззаботный.
 15. Крышталь – хрусталь.
 16. Пялёстак – лепесток.
 17. Варажыць – колдовать.
 18. Стужка – лента.
 19. Вабнасць – привлекательность.
 20. Мармуровы – мраморный.
 21. Помнік – памятник.
 22. Ахвяраванні – пожертвования.
 23. Сухоты – туберкулёз.
 24. Саха – сельскохозяйственное орудие для вспашкі земли.
 25. Глеба – почва.
 26. Бруд – грязь.
 27. Стакротка – маргаритка.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Георгій Марчук “Чужое багацце”

Незразумелыя словы

 1. Смалярня – предприятие по изготовлению смолы.
 2. Капялюш – шляпа.
 3. Абцасы – каблуки.
 4. Скруха – скорбь.
 5. Ліст – письмо.
 6. Зажурыцца – загрустить.
 7. Рунь – молодые всходы озимых культур.
 8. Вандраваць – путешествовать.
 9. Пастка – ловушка.
 10. Літасць – милость.
 11. Парада – совет.
 12. Маніць – обманывать.
 13. Шлях – путь.
 14. Скрыжаванне – перекресток.
 15. Скеміць – сообразить.
 16. Купіна – кочка.
 17. Турбавацца – волноваться.
 18. Даспадобы – нравится.
 19. Хлусіць – обманывать.
 20. Атручаны – отравленный.
 21. Вонкі – снаружи, наружу.
 22. Канаць – умирать.
 23. Рупіцца – стараться.
 24. Кашуля – рубашка.
 25. Алей – растительное масло.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Уладзімір Караткевіч “Нямоглы бацька”

Незразумелыя словы

 1. Саха – сельскохозяйственное орудие для вспашки земли.
 2. Непамысна – неудобно, муторно, стыдно.
 3. Супольны – совместный (в тексте – место, где собиралось на совет всё село).
 4. Грамада – община.
 5. Віраваць – бурлить.
 6. Каламуціць – мутить.
 7. Гарладзёрыць – сильно кричать, орать.
 8. Барана – сельскохозяйственное орудие для обработки земли, выравнивания и разбивания глыб.
 9. Будан – шалаш.
 10. Сушняк – сухие поленья для розжига костра.
 11. Цяпельца – небольшой костёр.
 12. Біклажка – походная ёмкость для жидкостей.
 13. Сутонне – полумрак.
 14. Стайня – конюшня.
 15. Галіны – ветки.
 16. Сцябаць – бить.
 17. Патыліца – затылок.
 18. Камора – холодное помещение в доме для хранения запасов еды, одежды и т.д.
 19. Гарышча – чердак.
 20. Падпамосце – подвал.
 21. Панадворак – двор.
 22. Свіран – холодное строение для хранения зерна, муки и других продуктов.
 23. Страха – крыша.
 24. Падстрэшак – навес.
 25. Казлы – центральный брус крыши дома.
 26. Стаў (ставок) – небольшой, искусственно выкопанный водоем.
 27. Падмосце – подпол.
 28. Ніцма – ничком, лицом вниз.
 29. Трэскі – щепки.
 30. Ветах – старая луна.
 31. Палёгка – облегчение.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code