Безэквівалентная лексіка: людзі, іх прафесіі і заняткі

 1. Абу́тнік – русск. обувщик.
  2. Абша́рнік – русск. помещик.
  3. Абыва́цель – (у царскай Расіі) пастаянны жыхар якой-небудзь мясцовасці.
  4. Апа́льшчык – русск. истопник.
  5. Антыква́р – збіральнік і прадавец прадметаў старадаўняга мастацтва.
  6. Ара́ты, рата́й – русск. пахарь.
  7. Апалаге́т – актыўны абаронца якога-небудзь вучэння, ідэі, парадкаў.
  8. Асве́тнік – русск. просветитель.
  9. Асна́ч, плытаго́н – працаўнік па сплаве лесу (русск. бурлак, сплавщик).
  10. Ахмістры́ня – аканомка.
  11. Аўтахто́н – абарыген.
  12. Ахо́ўнік – русск. охранник, хранитель.
  13. Багаты́р – той, хто мае многа грошай, маёмасці, багацей.
  14. Балаго́л – грузавы возчык.
  15. бабы́ль – адзінокі бессямейны чалавек.
  16. Бла́зан – шут, клоўн, весяльчак.
  17. Бляха́р – русск. жестянщик.
  18. Бо́ндар – майстар, які вырабляе драўляны посуд.
  19. Бо́нна – нянька-іншаземка, якая вучыла замежнай мове.
  20. Бра́мнік – русск. привратник.
  21. Бра́тавая – русск. жена брата.
  22. Буса́чнік – русск. багорщик.
  23. Вагаўшчы́к – русск. весовщик.
  24. Ва́спан, ягамо́сць – ветлівы зварот да асобы (русск. ваша милость).
  25. Ваза́к – русск. возчик, возница.
  26. Віж – русск. судебный исполнитель.
  27. Ві́сус – русск. сорванец, лоботряс.
  28. Гарба́р – майстар па вырабу скур.
  29. Граба́р – землякоп.
  30. Гі́цаль – 1) живодёр, 2) озорник.
  31. Гу́тнік – русск. стеклодел.
  32. До́йлід – архітэктар, зодчы.
  33. Дазо́рац – русск. смотритель.
  34. Дварэ́цкі – старшы слуга, які загадваў хатняй гаспадаркай.
  35. Далако́п – русск. могильщик.
  36. Дзядзькава́нне – звычай 17-18 стг. аддаваць дзяцей шляхты ў сялянскую сям’ю на выхаванне.
  37. Дзе́дзіч – спадчыннік дзедавага маёнтка.
  38. Жаўне́р (уст.) – салдат польскай арміі.
  39. Засе́льнік – русск. поселенец.
  40. Дзя́дзіна – дзядзькава жонка.
  41. Зло́тнік – русск. ювелир.
  42. Звая́дыш – зводнік, падбухторшчык.
  43. Інсурге́нт – паўстанец супраць урада.
  44. Кабе́та – замужняя жанчына.
  45. Кава́ль – русск. кузнец, каваліха – жонка каваля.
  46. Кажу́шнік – русск. тулупник.
  47. Каміна́р – русск. трубочист.
  48. Камо́рнік – спецыяліст па вымярэнні і землеўпарадкаванні. (русск. землемер).
  49. Капа́льніца – русск. копальщица.
  50. Капельды́нер – тэатральны работнік, які правярае білеты і сочыць за парадкам.
  51. Камерды́нер – пакаёвы слуга, лакей.
  52. Карабе́йнік – дробны гандляр, які насіў свій тавар па вёсках.
  53. Кво́лы – слабы, хілы, нетрывалы.
  54. Каржакава́ты – невысокі, шыракаплечы, крэпкага складу цела.
  55. Катры́ншчык – русск. шарманщик.
  56. Карса́р – марскі разбойнік, пірат.
  57. Кашча́вы – русск. костлявый.
  58. Клышано́гі – косолапый.
  59. Крэз – уладальнік незлічоных багаццяў (па імені надта багатага легендарнага цара Крэ́за).
  60. Краве́ц – майстар па пашыву адзення, краўчыха – 1) жонка краўца, 2) жанчына, якая займаецца пашывам адзення.
  61. Шаве́ц – майстар па пашыву абутку.
  62. Кра́мнік – русск. лавочник.
  63. Кіяскё́р – прадавец у кіёску.
  64. Кушне́р – русск. меховщик, скорняк.
  65. Ла́зеншчык – русск. банщик.
  66. Ліхвя́р – русск. ростовщик.
  67. Падло́ўчы, мыслі́вы – русск. охотник, егерь.
  68. Мы́тнік – русск. таможенник.
  69. назо́ла – надакучлівы чалавек.
  70. На́ймічка – русск. прислуга, служанка.
  71. Небажа́ты – русск. племянники, внучата.
  72. Немаўля́ – русск. младенец.
  73. Па-бла́зенску – русск. по-мальчишечьи
  74. Падсусе́д – квартырант.
  75. Падшыва́нец – русск. сорванец.
  76. Пакаё́ўка – работніца, якая прыбірае пакоі.
  77. Пакі́дзішча – пакінуты кімсьці чалавек.
  78. Паклё́пнік – русск. клеветник, ябедник.
  79. Палясо́ўшчык – ляснік.
  80. Памажне́ць – набраць вагі (русск. пополнеть).
  81. Паплаўні́чы – палявы стораж.
  82. Пляба́н – русск. 1) настоятель католического монастыря. 2) ксёндз.
  83. Про́башч – русск. католический священник.
  84. Празо́рца – русск. ясновидец.
  85. Прайдзісве́т – русск. проходимец, пройдоха.
  86. Пра́лля – русск. пряха.
  87. Про́жар – русск. обжора.
  88. Пры́від, здань, фанто́м – русск. призрак, привидение.
  89. Прыдо́мак – русск. приставка к фамилии.
  90. Пры́хадзень – прышэлец, прыблуда, не тутэйшы чалавек.
  91. Пустэ́льнік – чалавек, які па рэлігійных меркаваннях пасяліўся ў бязлюдным месцы і не жадае мець зносін з людзьмі (русск. отшельник, пустынник).
  92. Пясту́н – русск. 1) баловень, 2) неженка.
  93. Пасэ́сар (уст.) – арандатар маёнтка, фальварка.
  94. Пятнасто́ўка – русск. пятнадцатилетняя девочка.
  95. Рабаўні́к – той, хто разбоем адбірае што-небудзь, грабежнік.
  96. Радзі́на – радня, сям’я.
  97. Ра́дца – русск. советник.
  98. Раме́снік – русск. ремесленник.
  99. Рамі́знік – фурман, які перавозіў людзей, а таксама экіпаж з фурманам.
  100. Ратава́льнік – русск. спасатель.
  101. Рахункаво́д – русск. счетовод.
  102. Раць – русск. войско, ратнік – русск. воин.
  103. Руплі́вец – русск. прилежный, старательный человек.
  104. Рызыка́нт – русск. дерзко отважный человек.
  105. Са́льнік – гандляр салам.
  106. Самату́жнік – чалавек, які робіць вырабы ўручную, адзін. (русск. кустарь).
  107. Само́тнік – русск. отшельник, затворник.
  108. Свая́к – русск. родственник.
  109. Све́дка – русск. свидетель.
  110. Свята́р – русск. священник.
  111. Се́кар – русск. рубщик.
  112. Ска́рбнік (уст.) – русск. казначей.
  113. ска́ржнік – русск. жалобщик.
  114. Скна́ра – русск. жадина.
  115. Скуралу́п – русск. живодёр.
  116. Смяця́р – русск. мусорщик.
  117. Спавяда́льнік – русск. исповедник.
  118. Спадкае́мец (уст.), спадчыннік – русск. наследник, преемник.
  119. Спажыва́льнік, спажыве́ц – русск. потребитель.
  120. Справаво́д – русск. делопроизводитель.
  121. Ста́йнік (гіст.) – русск. конюший.
  122. Стальма́х, стэ́льмах – майстар, які робіць калёсы. (русск. тележник, колёсник).
  123. Старцава́ць – русск. просить милостыню.
  124. Ста́рац – 1) жабрак, 2) стары чалавек.
  125. Страха́р – русск. кровельщик.
  126. Стрые́чны – русск. двоюродный.
  127. Сты́рнік (уст.) – русск. рулевой, кормчий.
  128. Суайчы́ннік – русск. соотечественник.
  129. Сяве́ц – русск. сеятель.
  130. Тапе́лец – русск. утопленник.
  131. Тлума́ч – русск. толмач, толкователь.
  132. Тубы́лец – русск. туземец, абориген.
  133. Туля́га – русск. скиталец, бесприютный человек.
  134. Тынко́ўшчык – русск. штукатур.
  135. Ула́н – салдат ці афіцэр коннай арміі.
  136. Ха́барнік – русск. взяточник.
  137. Хава́льнік – русск. хранитель.
  138. Хада́йнік – русск. ходатай.
  139. Хлапе́чнік – русск. мальчишник.
  140. Хці́вец – русск. жадина, хцівы – жадный.
  141. Целяпе́нь – русск. неуклюжий человек.
  142. Цыру́льнік – русск. парикмахер.
  143. Цясля́р – русск. плотник.
  144. Цягаві́ты – здольны многа і цяжка працаваць.
  145. Чаля́днік – русск. подмастерье, ученик (ремесленника).
  146. Чэ́лядзь (уст.) – дваровыя людзі, слугі.
  147. Ша́бас – русск. шабаш.
  148. Чаба́н – пастух авечага статку.
  149. Шале́нец – русск. безумец.
  150. Шаляні́ца – русск. чудак, своевольный человек.
  151. Шклава́р – русск. стекловар.
  152. Шкляр – русск. стекольщик.
  153. Шмараво́з – русск. неряха, замарашка.
  154. Шпег (разм.) – шпион, сыщик.
  155. Штука́р – 1) фокусник, 2) изобретатель, 3) затейник, шут.
  156. Шукальнік – русск. искатель.
  157. Ю́да – русск. иуда, предатель.
  158. Ятро́ўка – русск. невестка (жонка аднаго брата ў адносінах да другога).
  159. Сепараты́ст – прыхільнік адасаблення нацыянальнай меншасці.
  160. Жонд (польск.) – урад.
  161. Брэцё́р – заўзяты дуэлянт.
  162. Фельд’е́гер – ваенны кур’ер.
  163. Магна́ты – уладальнікі буйных маёнткаў у ВКЛ і РП.
  164. Архіва́рыус – загадчык, супрацоўнік архіва.
  165. Бай – багач, кулак у Сярэдняй Азіі.
  166. Бай – міфічная істота, якая мае байкі.
  167. Вірлаво́кі – з вялікімі ввытарашчанымі вачамі.
  168. Дылета́нт – чалавек, які займаецца навукай або мастацтвам без спецыяльнай падрыхтоўкі, хто мае павярхоўнае знаёмства з якой-небудзь галіной ведаў.
  169. Дысідэ́нт – 1) чалавек, які адкалоўся ад пануючага ў краіне веравызнання. 2) чалавек, не згодны з дзяржаўнай ідэалогіяй, іншадумец.
  170. Ерэты́к – праціўнік рэлігійнага вучэння.
  171. Жарнасе́к – чалавек, які робіць жорны.
  172. Зало́ўка – сястра мужа.
  173. Ізго́й – 1) У старажытнай Русі – чалавек, які стаціў сувязь са сваёй сацыяльнай групай, напрыклад, халоп, які выкупіўся на волю, купец, які разарыўся. 2) чалавек, якога выраклася грамадства, адшчапенец.
  174. Масці́ты – паважаны, заслужаны.
  175. Ме́нтар (устар.) – настаўнік, выхавацель.
  176. Мецэна́т – багаты апякун навук і мастацтваў.
  177. Му́ляр – 1) пячнік, 2) будаўнік, які ўзаодзіць будынкі з уэглы або каменю.
  178. Начо́тчык – той, хто многа чытаў, але засвоіў прачытанае павярхоўна, механічна.
  179. Пані́ч – малады панаў сын.
  180. Парцье́ – служачы гасцініцы, які абслугоўвае настаяльцаў (выдае ключы, прымае пошту і інш.)
  181. Педа́нт – той, хто залішне строга прытрымліваецца дробязных, фармальных патрабаванняў (у працы, жыцці).
  182. Пігме́й – 1) чалавек нізкарослага племені ў Афрыцы. 2) пра чалавека надта малога росту. 3) пра нікчэмнага чалавека.
  183. Пілігры́м – 1) даўней – вандроўны багамолец, паломнік. 2) вандроўнік, падарожны.
  184. Плебісцы́т – усенароднае галасаванне, рэферэндум.
  185. Пляя́да – група выдатных дзеячаў у галіне навукі, культуры і інш. адной эпохі.
  186. Пражэкцё́р – той, хто займаецца складаннем неабгрунтаваных, нязбытных праектаў.
  187. Праро́к – прадказальнік будучыні, вяшчун.
  188. Пратэжэ́ – асоба, якой спрыяюць, аказваюць пратэкцыю.
  189. Пра́шчур – далёкі продак.
  190. Прыса́дзісты – 1) невысокага росту, каранасты. 2) нізкі, але шырокі, тоўсты (прысадзісты дубок).
  191. Ры́мар – майстар, які займаецца вырабам раменнай вупражы.
  192. Рэнега́т – чалавек, які адмовіўся ад сваіх поглядаў і перайшоў у лагер праціўніка, здраднік.
  193. Серадо́льшы (дыялект.) – сярэдні ў сям’і па ўзросту (серадольшы сын).
  194. Сінеку́ра – пасада, якая не вымагае вялікіх працоўных затрат, але добра аплочваецца.
  195. Сноб – чалавек, які прэтэндуе на вытанчаны густ, манеры, асобую інтэлектуальнасць.
  196. Со́лтыс – сельскі стараста.
  197. Смалаку́р – той, хто здабывае з хвойных дрэў, карчоў.
  198. Уві́шны – жывы, спрытны.
  199. Узурпа́тар – прыгнятальнік, той, хто незаконна захапіў уладу.
  200. Фарысе́й – крывадушнік, ханжа.
  201. Фаталі́ст – чалавек, які верыць у непазбежнасць лёсу, прадвызначанасць.
  202. Фацэ́тны – камічны, забаўны.
  203. Ціву́н – наглядчык за працай сялян у памешчыка ў часы прыгону.
  204. Цнатлі́вы – нявінны, строгі ў маральных адносінах.

Тэгі: ,

Posted 29.11.2018 by Varvaryshka in category "Безэквівалентная лексіка

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *