Безэквівалентная лексіка: раслінны свет

 1. Аба́бак – русск. подберёзовик.
 2. Абса́да – русск. насаждения.
 3. Прыса́ды – дрэвы, пасаджаныя вакол ці каля чаго-небудзь (дарогі, будынка, вуліцы і пад.)
 4. Агрэ́ст – русск. крыжовник.
 5. Агрэ́сціна – русск. ягода крыжовника.
 6. Ае́р – русск. аир.
 7. Ажы́на – русск. ежевика.
 8. Касцяніца – русск. костяника (ягода).
 9. Брусні́ца, брусні́цы – русск. брусника.
 10. Дурні́цы – русск. голубика.
 11. Парэ́чка – русск. смородина.
 12. Суні́цы – русск. земляника.
 13. Ажы́ннік – русск. ежевичник.
 14. Азі́міна – русск. озимь.
 15. Азі́мка – русск. озимая пшеница.
 16. Аксамі́тка – русск. бархатец.
 17. Аксамі́тнік – русск. щирица.
 18. Але́шына – русск. ольха.
 19. Алья́с, альва́с – русск. алоэ, бессмертник.
 20. Амша́ра, імша́ра – русск. моховое болото.
 21. Імша́ны – русск. моховый.
 22. Ата́ва – маладая трава, якая вырасла на месцы скошанай у той жа год.
 23. Ато́жылак – русск. отросток.
 24. Асцё́ – тонкія доўгія шчасцінкі на каласах некаторых злакаў (ячменю, жыта).
 25. Аўся́нік – русск. шишечник.
 26. Атрэ́п’е – адходы валакна, якія атрымліваюцца пры трапанні лёну.
 27. Ахра́п’е – русск. отходы ботвы, кочерыжки.
 28. Бабі́на – русск. бобок.
 29. Ба́бка, трыпу́тнік – русск. подорожник.
 30. Баво́ўна – русск. хлопок.
 31. Багаві́нне – русск. водоросли.
 32. Бага́тка – русск. молочай.
 33. Ба́гна, ба́гнішча – русск. топь, трясина.
 34. Ба́гра – русск. багрец.
 35. багу́н – русск. багульник.
 36. Бадыллё́ – русск. стебли, быльё.
 37. Бады́ль – сухое сцябло травяністай расліны ( русск. былинка).
 38. Барве́нак – русск. барвинок.
 39. Баршчэ́ўнік – русск. борщевик.
 40. Бацві́нне – русск. борщ, ботва свеклы.
 41. Блё́кат – русск. белена.
 42. Бо́цікі – русск. борец синий.
 43. Бра́ткі – русск. анютины глазки.
 44. Бро́сня – русск. плесень (на жидкостях).
 45. бружме́ль – русск. жимолость.
 46. Брунэ́лька – черноголовка.
 47. Бру́чка – русск. брюква.
 48. Брызглі́на – русск. бересклет.
 49. Буя́чнік, буга́йнік, дурні́чнік – русск. заросли голубики.
 50. Бульбя́нік – русск. картофельная ботва, картофельная оладья.
 51. Канапля́нік – русск. стебли конопли.
 52. Гарбу́знік – русск. тыквенная ботва.
 53. Мако́ўнік – сцябліны мака.
 54. Марко́ўнік – русск. ботва моркови.
 55. Грабня́к – русск. заросли граба.
 56. Сліўня́к – зараснік слівы.
 57. Клё́ннік – зараснік клёна.
 58. Ляшчэ́ўнік – зараснік ляшчыны.
 59. Суні́чнік – зараснік суніц.
 60. Шыпшы́ннік – зараснік шыпшыны.
 61. буза́ – русск. отходы, ил, сапропель.
 62. Буймі́на – русск. сердечник.
 63. Бульбя́нішча – месца, на якім расла бульба.
 64. Бура́чнішча – месца, на якім раслі буракі.
 65. Віча́нішча – поле, на якім расла віка. чернобыль, чернобыльник.
 66. Бабо́вішча – месца, дзе рос боб.
 67. Гаро́хавішча – поле, з якога сабраны гарох.
 68. Грача́нішча – месца, на якім расла грэчка.
 69. Ільні́шча, ільня́нішча, льня́нішча – поле, з якога сабралі лён.
 70. Канапля́нішча – поле, з якога сабраны ўраджай канаплі.
 71. Канюшы́нішча – поле, з якога сабрана канюшына.
 72. Капу́снішча – поле, з якога сабрана капуста.
 73. Люцэ́рнішча – поле, дзе расла люцэрна.
 74. Ма́кавішча – поле, на якім рос мак.
 75. Пшані́чнішча – поле, на якім расце пшаніца ці з якога ўбралі пшаніцу.
 76. Аржа́нішча, іржы́шча, ржышча – русск. жнивьё (поле, с которого собрали урожай ржи).
 77. Я́чнішча – 1) поле, з якога сабралі ячмень, 2) ячменная салома.
 78. Сачаві́чнішча – поле, на якім расла сачавіца (чечевица).
 79. Пне́вішча – месца, пакрытае пнямі.
 80. Бэз – русск. сирень.
 81. Віду́к – русск. мак-самосейка.
 82. Бы́льнік (быльнё́г) – русск. чернобыль, чернобыльник.
 83. Бухма́ты – з развесістай пышнай кронай.
 84. Вы́варацень – вывернутае з коранем дрэва.
 85. Вяргі́ня – русск. георгин.
 86. Вярша́ліна – русск. верхушка дерева.
 87. Выно́сісты, го́нкі – з прамым і высокім ствалом.
 88. Гай – русск. роща.
 89. гарашы́ны, (гаро́хавінне) – русск. гороховая солома.
 90. Гарла́чык – русск. кувшинка.
 91. Гічаны́ (дыялект.) – русск. ботва у свеклы, брюквы.
 92. Глог – боярышник.
 93. Гро́нка – русск. кисть ( о плодах).
 94. Грэ́цкі – русск. гречневый.
 95. Дако́пкі – русск. завершение уборки картофеля.
 96. Дзядо́ўнік – расліна-пустазелле з калючым лісцем і ўчэпістымі галоўкамі (русск. репейник).
 97. Ло́пух, дзяды (дыялект.) – лопух.
 98. Дзя́целіна – дзікая канюшына (русск. дикий клевер).
 99. Дрыгва́ – русск. трясина, топь.
 100. Дурнап’я́н – русск. дурман.
 101. Дубро́ва – дубовы гай.
 102. Ду́ля – 1) груша, 2) кукіш.
 103. Жаме́рыны – русск. выжимки, мезга.
 104. Жыгу́чка – крапіва з дробным пякучым лісцем.
 105. За́балаць – русск. заболоченное место.
 106. Зе́льнік – русск. гербарий.
 107. Зако́скі – русск. начало косьбы.
 108. Зё́лкі – травы, кветкі (звычайна лекавыя).
 109. Зуй – русск. охлопки шерсти.
 110. Іглі́ца – русск. хвоя, игла (лист хвойного дерева).
 111. Ка́ліва – русск. растеньице, стебелёк.
 112. Каме́ль – ніжняя патоўшчаная частка дрэва.
 113. Канюшы́на – русск. клевер.
 114. Капа́ – русск. копна.
 115. Капу́снік – 1) поле з капустай 2) капусны ліст.
 116. Карына́ – кавалак кары дрэва.
 117. Кары́ць – здымаць кару.
 118. Касаві́ца – сенакос, час касьбы.
 119. Каса́ч – русск. ирис.
 120. Карча́к – пень з каранямі, які затануў.
 121. Корч – 1) пень з карэннем, вывернуты з зямлі, 2) куст бульбы, цыбулі.
 122. Ката́х – русск. початок кукурузы, серёжка берёзы.
 123. Кія́х – русск. початок кукурузы.
 124. Клю́чыкі – русск. первоцвет.
 125. Ко́цік – русск. серёжка берёзы.
 126. Кра́ска – палявая кветка.
 127. Крыва́ўнік – русск. тысячелистник.
 128. Ку́дра – русск. роща, рощица.
 129. Куль – тоўсты сноп жытняй саломы.
 130. Куп’ё́ – русск. кочки.
 131. ку́піна – русск. кочка.
 132. Купча́сціцца – русск. расти кудрявым.
 133. Лама́чча – русск. хворост.
 134. Лоўж – ламачча, складзенае ў кучу.
 135. Ла́дан – пахучая смала некаторых трапічных дрэў.
 136. Лато́чына – русск. ложбина, заболоченное место.
 137. Лістазе́лень – хларафіл.
 138. Лузане́ц – русск. вылущившийся орех.
 139. Ля́да – дзялянка высечанага лесу са спаленым ці яшчэ не прыбраным суччам. (русск. вырубка).
 140. Ляха́ – шырокая градка.
 141. Ляшчы́на – арэшына.
 142. Маку́лінка – русск. маковое зёрнышко.
 143. Мудра́нка – русск. вороний глаз.
 144. наго́тка – русск. ноготок.
 145. Наці́на – сцябло і лісце розных агародных раслін.
 146. Нашатрава́ць – ачысціць зерне ад шалупіння.
 147. Пытлява́ць – дробна размолваць папярэдне ачышчанае ад абалонкі зерне.
 148. Ні́цы – русск. плакучий (ива)
 149. Пава́л – русск. валежник, бурелом.
 150. Паво́й – русск. вьюнок.
 151. Падты́ннік – русск. чистотел.
 152. Пако́ша – скошаны луг.
 153. Па́раснік – зараснік з дробных дрэў і хмызняку, малады лес.
 154. Парахня́ – дробныя кавалачкі перагніўшага дрэва.
 155. Пацяру́ха – пацёртае сена.
 156. Піво́ня – русск. пион.
 157. По́плаў – русск. заливной луг.
 158. Пражмо́ (дыялект.) – колоски ржи.
 159. пустазе́лле – русск. сорняки.
 160. Пупы́шка – бутон.
 161. Разга́лісты – раскідзісты.
 162. Разло́г – русск. даль, простор.
 163. Ра́ла – тоўсты сук, адгалінаванне ствала дрэва.
 164. Ралля́ – русск. пашня, вспаханное поле.
 165. Расі́ца – русск. росянка.
 166. Расхо́днік – русск. очиток.
 167. Расцяро́б – месца, дзе высеклі лес, кусты.
 168. Руда́ўка – балотная вада рыжага колеру.
 169. Руне́ць – зелянець ( аб азімых культурах).
 170. Рунь – русск. озимые всходы.
 171. Сачаві́ца – русск. чечевица.
 172. Святая́ннік – русск. зверобой.
 173. Сенава́ць – русск. заготавливать сено.
 174. Скаро́дзіць – русск. бороновать.
 175. Спа́́дзісты, спусцісты – русск. пологий, отлогий.
 176. Спары́ш – русск. сросток, двойчатка (сросшийся орех и т.д.)
 177. Спіча́к – шып.
 178. Спля́жыць – 1) вырубіць, знішчыць (лес), 2) Забрудзіць, затаптаць падлогу, 3) штосьці змяць, стаптаць.
 179. Сталачы́ць – русск. потравить, истоптать (поле).
 180. Стро́мкі – русск. 1)крутой, обрывистый, 2) прямой, высокий.
 181. Струк – русск. стручок (гороха).
 182. Струме́ніцца – русск. струиться.
 183. Струме́нь – русск. поток, струя.
 184. Сценка – дарогі паміж палямі, шырокая мяжа.
 185. Сці́рта, тарпа́ –вялікі стог сена, саломы або складзеных снапоў збожжа для захавання пад адкрытым небам.
 186. Твань – русск. топь, трясина (на дне водоёма).
 187. трыснё́г, трысцё – вадзяная ці балотная расліна з раскідзістай мяцёлкай і каленчатым сцяблом (русск. тростник).
 188. Удзірване́ць – зарасці травой.
 189. Здзірване́лы – пакрыты густой травой.
 190. Узле́ссе – русск. опушка леса.
 191. Уло́нне – русск. лоно (природы, воды, земли).
 192. Урві́шча – русск. крутой обрыв.
 193. Флянс – русск. 1) одно растение рассады, саженец. 2) отросток.
 194. Флянсава́ць – русск. рассаживать саженцы.
 195. Хво́йнік – русск. сосняк.
 196. Хвоя – сасна.
 197. Хлуд – дробны хвораст, вецце.
 198. Хмызня́к, хмыз – кусты, зараснік.
 199. Цалі́к – русск. целина.
 200. Цурча́ць – русск. 1) журчать, 2) струиться, течь.
 201. Цыбу́к – русск. стебель.
 202. Ця́ўе (дыялект.) – русск. ботва.
 203. Чабо́р – русск. чебрец, тимьян.
 204. Чачо́тка – русск. корельская берёза, древесина её.
 205. Штры́фель – сорт яблык.
 206. Шыпу́лька – игла хвойных растений.
 207. Шыпшы́на – русск. шиповник.
 208. Шыша́к – русск. 1) кисть винограда, 2) ком пчёл.
 209. Ядло́вец – русск. можжевельник.
 210. Язмі́н – русск. жасмин.
 211. Яр – русск. овраг.
 212. Я́рыца – яравое жыта (русск. яровая рожь).
 213. Ясно́тка – глухая крапіва.
 214. Вязьмо́, перавя́сла – саламяны жгут для звязвання снапоў.
 215. Жыві́ца – 1) вадкая празрыстая смала, якая выцякае з хваёвых дрэў у месцах іх пашкоджання. 2) пра тое, што надае сілы, ажыўляе.
 216. Папа́р – участак поля, пакінуты на адзін год незасеяным для лепшай падрыхтоўкі яго да наступнай сяўбы.
 217. Папа́с – месца, дзе пасуць жывёлу, паша.
 218. По́жня – 1) луг, сенажаць, 2) зжатае поле.
 219. По́стаць – палоска збажыны, занятая адной жняёй у час жніва.
 220. Прага́л, прага́ліна – 1) незарослае месца ў лесе, палянка, 2) свабоднае месца паміж чым-небудзь (між хмар і пад.).
 221. Пуці́на – шлях, дарога.
 222. Я́вар – белы клён.

Тэгі: ,

Posted 29.11.2018 by Varvaryshka in category "Uncategorized

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *