Безэквівалентная лексіка: прыслоўі і пабочныя канструкцыі

 1. ПрынАмсі– по крайней мере.
 2. НагбОм– залпом.
 3. НаўсцЯж – во всех направлениях.
 4. СуздрОм – полностью, до остатка.
 5. БалазЕ – тем более што.
 6. НакштАлт – наподобие, вроде.
 7. НапОўніцу – полностью, целиком.
 8. БадАй што – пожалуй.
 9. НаўпрОст, нацянькі – напрямую, самым кратким путём.
 10. Насамрэч – на самом деле.
 11. Упрысядкі – вприсядку.
 12. Гожа – красиво.
 13. Аберуч – обеими руками.

 

Безэквівалентная лексіка: будынкі

 1. Або́ра – кароўнік
 2.  Аве́чнік – сарай для авец
 3.  Каша́ра – 1) за́гарадка для авечак, кароў, 2) казарма
 4.  Пастаўні́к – за́гарадзь для жывёлы пад адкрытым небам
 5.  Малпо́ўня – памяшканне для малпаў
 6.   Сабака́рня – псярня
 7.  Стадо́ла — ́вялікі хлеў
 8.  Кату́х – невялікі хлеўчык, закуток
 9.  Ста́йня — канюшня
 10.  Або́зня – сарай для вазоў і павозак
 11.  Стальма́шня – майстэрня стэльмаха (калёсніка)
 12. Вазо́ўня – спецыяльнае памяшканне або навес для калёс, вазоў, саней.
 13. Адры́на – халодная будыніна для захавання кармоў, інвентару і г.д.
 14. Пу́ня – вялікая халодная будыніна для сена.
 15. Клу́ня – будынак для захоўвання снапоў сена.
 16. Гумно́, ток – 1) вялікая халодная будыніна для складвання і абмалоту зерня 2) пляцоўка перад гэтай будынінай.
 17. Сві́ран – халодны будынак, прызначаны для захавання збожжа, мукі, прадуктаў і іншых рэчаў. (русск. амбар)
 18. Асе́ць, ёўня, су́шня – будыніна з печкай для прасушвання снапоў перад малацьбой.
 19. Павець – страха на слупах, пад якой трымаюць розныя с/г прылады, дровы і інш.
 20. Вы́шкі – прастора, месца паміж столлю і страхой у хляве, дзе складаюць сена і розныя гаспадарчыя прылады.
 21. Варыўня́, істо́пка – памяшканне для захавання агародніны і харчовых запасаў
 22. Вяндля́рня – памяшканне, дзе вэндзяць мяса (русск. коптильня)
 23. Вы́шкі, гары́шча, падда́шак – русск. чердак, сеновал.
 24. Апа́рня – пакой у лазні, напоўнены па́рай. (русск. – парилка)
 25. Прыла́знік – русск. предбанник
 26. Дрыво́тнік, дрыво́тня, падпаве́тка – сарай для дроў
 27. Закамо́рак – чулан
 28. Камо́ра – невялікае памяшканне пры хаце для захоўвання ежы, розных хатніх рэчаў
 29. Клець – кладоўка пры хаце або асобна ад яе.
 30. Прыкле́так – русск. чулан, кладовая при амбаре
 31. Камо́рка – клетка
 32. Святлі́ца – светлы і чысты пакой у хаце.
 33. Трысце́н – прыбудоўка да хаты з трох сцен, прыстаўленых да гатовай чацвёртай.
 34. Капе́ц – бурт (яма ў зямлі для захавання агародніны, засыпаная зямлёй, пяском)
 35. Падмо́сце – русск. по́дпол, подпо́лье
 36. Склеп – паглыбленае ў зямлю памяшканне для захавання чаго-н.
 37. Прыгрэ́бнік – прыбудоўка перад уваходам у пограб, склеп.
 38. Спрат – русск. хранилище, тайник
 39. Падстрэшак – русск. козырёк
 40. Прыда́шак – навес пры сцяне
 41. Се́нцы – у вясковых будынках: памяшканне перад жылым домам.
 42. Лёх, лёха – 1) склеп, падзямелле, 2) ход, прарыты пад зямлёй
 43. Сутарэ́нне – падвал, падзямелле.
 44. Камяні́ца, мур – цагляны або каменны дом, хлеў
 45. Ле́цішча – дом, у якім жывуць летам.
 46. Інды́чнік – памяшканне для індыкоў
 47. Гама́рня, гамэ́рня — русск. ку́зница
 48. Пра́льня – установа для мыцця і прасавання бялізны (русск. прачечная)
 49. Але́йня — маслабойня, маслазавод для вырабу алею (расліннага масла)
 50. Анга́р – памяшканне для стаянкі і рамонту самалётаў
 51. Бро́вар – піваварны ці вінакурны завод.
 52. Смаля́рня, смалаку́рня – прадпрыемства, дзе здабываюць смалу з драўніны хвойных дрэў.
 53. Пі́льня, тарта́к – лесапільны завод
 54. Бляха́рня – майстэрня бляхара
 55. Гмах – велічны будынак (высотное здание)
 56. Мурава́нка – каменная пабудова
 57. Гу́та – шклозавод
 58. Папе́рня — папяровая фабрыка
 59. Кавя́рня – русск. кофейня
 60. Матэ́ль – гасцініца для аўтатурыстаў
 61. Альта́нка – летняя паркавая пабудова для адпачынку (русск. – беседка)
 62. Буда́н, бу́да – шалаш з саломы ці галля.
 63. Ко́панка – русск. небольшой искусственный пруд.
 64. Са́жалка – пруд
 65. Тамава́нне – запруда, дамба
 66. Паліса́днік – невялікі абгароджаны кветнік перад домам.
 67. Пры́зба – невысокі, звычайна земляны насып знадворку ўздоўж сцен хаты (русск. завалинка)
 68. Парапе́т – невысокая сцяна, агароджа ўздоўж чаго-небудзь (парапет маста).
 69. Пчальні́к – русск. па́сека
 70. Вятра́к – русск. ветряная мельница
 71. Млын – русск. мельница
 72. Звані́ца – калакольня
 73. Каплі́ца – русск. часовня
 74. Кля́штар, пляба́нія – каталіцкі манастыр
 75. Пляба́нія – дом ксяндза
 76. Кніга́рня – русск. книжный магазин
 77. Кра́ма  — русск. магазин
 78. Манапо́лька – дзяржаўная вінная лаўка ў дарэвалюцыйнай Расіі
 79. Бурса – мужчынскае духоўнае вучылішча з інтэрнатам для вучняў
 80. Каланча́ – пажарная дазорная вышка
 81. Гаспо́да (уст.) – двор, гаспадарка
 82. Паса́ж – крытая галерэя з гандлёвымі памяшканнямі.
 83. Гумні́шча – месца, дзе было гумно
 84. Па́сека – 1) месца, дзе размешчаны вуллі з пчоламі (пчальнік), 2) месца, дзе высечаны лес.
 85. За́мчышча – месца, дзе стаіць ці стаяў замак
 86. Мачу́лішча — месца, дзе мочаць лён ці каноплі
 87. Дзядзі́нец – агароджаны шырокі двор
 88. Разгаро́дка – праход у плоце, разгароджанае месца ў плоце
 89. Свідраві́на – русск. скважина
 90. Пена́ты (уст.) — родны дом, родны кут.
 91. Засце́нак (гіст.) – невялікае сельскае паселішча дробнай шляхты
 92. Старо́ства (гіст) – маёнтак у распараджэнні феадала ВКЛ.
 93. Сядзі́ба – русск. усадьба.
 94. Сялі́ба – русск. селение, поселение
 95. Крэмль – унутраная гарадская крэпасць у старажытных рускіх гарадах
 96. Катава́льня – месца пытак
 97. Клады́ – мо́гілкі
 98. Ко́ўзанка – каток
 99. Мы́тніца, мы́тня – таможня
 100. Харто́ўнік — будынак для борзых сабак.
 101. Цаге́льня –завод па вырабу цэглы.
 102. Цвінта́р – 1) царкоўныя могілкі, 2) агароджанае месца каля цэрквы, царкоўны двор.
 103. Чысце́ц – русск. чистилище.
 104. Я́тка (уст.) – мясная лаўка.
 105. Фальва́рак (гіст.) – 1) панская гаспадарка з комплексам будынкаў. 2) невялікая сядзіба пана, хутар.

Безэквівалентная лексіка: вопратка

 1. Андара́к – спадніца з шэрсці ў клетку ці палосы.
 2. Капо́т – жаночае хатняе адзенне прасторнага пакрою.
 3. Балахо́н – доўгі шырокі халат.
 4. Вэ́люм – жаночы галаўны ўбор з цюлю, карункаў (русск. фата).
 5. Каба́т – цёплая жаночая кофта без рукавоў. (русск. душегрейка).
 6. Паланці́н – жаночая накідка прамавугольнай формы да плеч ці крыху ніжэй (ад прозвішча графіні Палацінскай).
 7. Бравэ́рка – доўгі аднабортны мужчынскі пінжак (русск. армяк, зипун).
 8. Беке́ша – мужчынскае паліто са зборкамі ў таліі або шуба.
 9. Камзо́л – кароткая мужчынская куртка без рукавоў пад верхняе адзенне.
 10. брыль – капялюш, казырок шапкі.
 11. Камізэ́лька – кароткае мужчынскае адзенне без каўняра і рукавоў, якое надзяваюць пад піджак, сурдут, фрак.
 12. Сурду́к – мужчынская двухбортная вопратка з доўгімі поламі, якая шчыльна аблягае цела (русск. сюртук).
 13. Бурно́с – дэмісезоннае паліто, якое насілі і мужчыны, і жанчыны (плащ).
 14. паддзё́ўка – кароткі кафтан (муж. і жан.), які пададзяваюць пад паліто.
 15. Кафта́н – верхняя мужчынская і жаночая вопратка з доўгімі поламі.
 16. Кашу́ля – русск. рубашка, сорочка.
 17. Кацаве́йка – кароткая верхняя кофта на футры або ваце.
 18. Даха́ – шуба футрам унутр і наверх.
 19. Зіпу́н – даўнейшая сялянская адзежына з даматканага сукна ў выглядзе кафтана.
 20. Кара́куль – каштоўнае футра з кучаравай шэрсцю са шкурак ягнят.
 21. Шара́к – кафтан з шэрага сукна, русск. сермяга.
 22. Армя́к – даўгаполая верхняя сялянская адзежына з тоўстага саматканага сукна.
 23. Макінто́ш — лёгкае летняе паліто, звычайна прарызіненае.
 24. Га́плік – кручок на адзенні.
 25. Дзя́га — рэмень, папруга.
 26. Закаўра́ш – адварот на рукаве.
 27. За́пінка – русск. запонка.
 28. Кавярзні́ – лапці.
 29. За́барсні — петлі з абор, якімі лапці замацоўваюцца на назе.
 30. Кажуры́на – футра авечае, кавалак авечыны.
 31. Кажушы́на – вопратка, пашытая з аўчыны.
 32. Паўкажу́шак – русск. полушубок.
 33. Ка́йстра – дарожная сумка.
 34. Калашына́, кало́ша – русск. штанина.
 35. Каліта́ – вялікі кашалёк або сумка для грошай
 36. Кама́шы – чаравікі.
 37. Капшу́к – русск.  кисет.
 38. Кара́лі – русск. бусы, ожерелье.
 39. Карто́вы – русск. хлопчатобумажный.
 40. Кару́нкі — сятчатая тканіна з нітак для ўпрыгожвання адзення (русск. кружева).
 41. На́мітка – доўгі галаўны ўбор сталых жанчын у выглядзе хусткі з саматканага тонкага палатна.
 42. Капту́р – жаночая або дзіцячая шапачка з завязкамі пад падбародкам, чапец.
 43. Капялю́ш – русск. шляпа.
 44. Карту́з – мужчынская летняя шляпа з аколышкам і казырком.
 45. Ке́пка – мужчынскі галаўны ўбор з казырком без аколышка.
 46. Кучма́ – 1) русск. меховая шапка, 2) копна волос.
 47. Кучо́мка – шапка футрам наверх (русск. меховая шапка, папаха).
 48. Маге́рка — мужчынскі галаўны ўбор у выглядзе каўпака, род капелюша без палёў.
 49. Касні́к – стужка (у касе).
 50. Клу́нак – русск. котомка.
 51. Корт – шчыльная баваўняная тканіна.
 52. Ля́мец – тоўсты матэрыял са зваленай воўны.
 53. Ла́йка – від мяккай скуры.
 54. Порт — льняная ці баваўняная тканіна.
 55. Радно́ – русск. мешковина.
 56. Радня́ны – русск. дерюжный, сделанный из мешковины.
 57. Сае́та – русск. тонкое сукно.
 58. Ко́ўдра – русск. одеяло.
 59. Крысо́ – русск. пола́.
 60. Ку́жаль – 1) русск. очёсаный лён, 2) тонкий холст из льняных ниток.
 61. Куль – вялікі мяшок.
 62. Лазаві́к – русск. лапоть лазовый.
 63. Лакі́ркі – русск. лакированные туфли.
 64. Ла́хі – старое паношанае адзенне.
 65. Ла́пік – русск. заплатка.
 66. На́бадры – русск. шлея.
 67. Нагаві́цы – русск. штаны, подштанники (кальсоны).
 68. Насо́ўка – русск. носовой платок.
 69. Падко́ўдранік – русск. пододеяльник.
 70. Зацырава́ць – русск. заштопать.
 71. Падо́л, прыпо́л – ніжні край сукенкі, спадніцы, сарочкі.
 72. Панчо́ха – трыкатажны выраб, які надзяваецца на ўсю нагу (русск. чулок).
 73. Папру́га, па́сак, пас – рэмень, раменны пояс.
 74. Парфу́ма – русск. духи.
 75. Падсу́мак – невялікая паясная сумка для патронаў.
 76. Парка́ль – русск. ситец.
 77. Паса́г – маёмасць, якая давалася дачцэ пры выхадзе замуж (русск. приданое).
 78. Парасо́н — русск. зонт.
 79. Па́церкі – русск. бусы.
 80. Пі́пка – русск. трубка для курения.
 81. по́дбіўка – русск. подкладка в одежде.
 82. Разбарса́ць – русск. распутать (нитки, шнурки).
 83. Барса́ць – завязваць (лапці).
 84. Расшмаргну́ць – русск. раздёрнуть (занавески).
 85. Рыззё́ – русск. 1) тряпьё, ветошь, 2) лохмотья.
 86. Рышту́нак – русск. снаряжение.
 87. скара́ч – русск. полотенце с ддлинной бахромой.
 88. Скура́т – русск. обрезок кожи, кусок кожи.
 89. Спо́дні – 1) русск. нижний ( о белье), 2) нательный, 3) изнаночный.
 90. Спо́днікі – русск. подштанники, кальсоны.
 91. Сту́жка – русск. лента.
 92. Сці́лка – русск. стелька.
 93. Трапка́ч – кухонны ручнік з доўгімі махрамі.
 94. Убра́нне – русск. 1) убор, наряд, 2) украшение, 3) убранство (внешняя отделка).
 95. Фальбо́на – русск. оборка на подоле.
 96. Фіра́нка – занавеска з тонкай тканіны на вокны ці дзверы.
 97. Фу́тра – русск. 1) мех, 2) шуба.
 98. Хадакі́ (разм.) – башмакі.
 99. Хату́ль, хаты́ль (дыялект.) – русск. узел, котомка.
 100. Ху́ста – русск. большой платок, шаль.
 101. Цуру́балка – русск. 1) продолговатая деревянная палочка вместо пуговицы, 2) обломок стебля, ветки, прута.
 102. Цыро́ўка – русск. штопка, цыраваць – штопать.
 103. Чэ́санкі – русск. валенки из чёсаной шерсти.
 104. Чу́йка – мужчынскі доўгі кафтан без каўняра і адваротаў.
 105. Ша́лік – русск. шарфик
 106. Кашнэ́ – вузкая хусцінка на шыю.
 107. Шаль – доўгая вузкая тканая ці вязаная хусцінка.
 108. Шво – русск. шов.
 109. Шкарпэ́ткі – русск. носки.
 110. шлапакі́ (дыялект.) – русск. шлёпанцы.
 111. Шле́йкі – русск. подтяжки.
 112. Шмато́к – русск. клочок, лоскуток.
 113. Шчыгу́льны (дыялект.) – русск. в обтяжку (об одежде).
 114. Шыдэ́лак (разм.) – русск. крючок для вязания.
 115. Шытво́ – русск. шитьё.
 116. Шво́рка – вяровачка, павадок.
 117. Якдта́ш – паляўнічая сумка.
 118. Або́ра – тонкая вяровачка, якой прымацоўваецца лапаць да нагі.
 119. Аплі́к – кручок для зашпільвання вопраткі.
 120. Брыжы́ – зборкі, складкі ў форме веера.
 121. Габеле́н – насценны дыван ручной работы з вытканай на ім карцінай, узорам.
 122. Жупа́н – даўнейшае верхняе мужчынскае адзенне з каляровага сукна ў палякаў і ўкраінцаў.
 123. Каніце́ль – 1) надта тонкая пазалочаная ці пасярэбраная нітка для вышывання. 2) нудная, зацяжная справа.
 124. Мату́з – 1) вузкая палоска тканіны, 2) завязкі ў фартуху, шапцы-вушанцы і г.д.
 125. Патранта́ш – сумка з гнёздамі для патронаў.
 126. Рыдыкю́ль – жаночая невялікая сумачка.
 127. Сак – жаночая вопратка: кароткае прасторнае паліто.
 128. Саф’я́н – мяккая, добра вырабленая авечая ці казіная скура.
 129. Сві́тка – доўгая сялянская верхняя вопратка.
 130. Сві́тар – цёплая вязаная фуфайка без засцежак, з высокім каўняром.
 131. Фуфа́йка – цёплае вязанае верхняе адзенне.
 132. Чапе́ц – лёгкі галаўны ўбор у выглядзе шапачкі, які раней насілі замужнія жанчыны.
 133. Чараві́кі – невысокі скураны абутак на шнурках ці засцежках.
 134. Шарачко́вы – з грубай пафарбаванай тканіны дамашняга вырабу.
 135. Ша́ты – 1) пышнае дарагое адзенне. 2) покрыва з лісця, снегу.
 136. Шпале́ра – 1) бязворсавы насценны дыван ці абівачная тканіна з малюнкамі, 2) шпалеры – рулонная папера для абклейкі сцен або столі.
 137. Ядва́б – шоўк.

Безэквівалентная лексіка: назвы беларускіх страў, ежы

 1. Абсма́жыць – русск. обжарить.
 2. Вэ́ндзіць – акурваць дымам мяса, рыбу, сала, каб надаць смакавыя якасці і засцерагчы ад псавання. (русск. коптить).
 3. Засква́рыць – русск. заправить жареным салом ( заправіць печаным салам).
 4. Засма́жыць – русск. зажарить.
 5. Сква́рыць – жарить (сало).
 6. Сма́жыць – жарить (мясо).
 7. Пра́жыць, прэ́гчы – русск. жарить (горох, семечки), калить (орехи).
 8. Амбро́зія – пахучая ежа багоў.
 9. Алей – русск. масло растительное.
 10. Булё́н – русск. бульон, картофельный суп.
 11. Бры́нза – сыр з авечага малака.
 12. Гарба́та – чай.
 13. Бяро́завік – русск. берёзовый сок.
 14. Жур – журавінавы кісель, негусты аўсяны кісель.
 15. Кляно́вік – русск. кленовый сок.
 16. Кумы́с – напітак з перабрадзіўшага малака кабылы ці вярблюдзіцы.
 17. Сцялу́ха – русск луговой чай.
 18. Вар, кі́пень – русск. кипяток.
 19. Узва́р – кампот, адвар з сушанай садавіны, ягад.
 20. Вантрабя́нка – русск. колбаса из потрохов.
 21. Ва́рыва – гарачая страва з маладых буракоў на рошчыне ці сыроватцы, а таксама любая вараная страва.
 22. Верашча́ка, мача́нка – вадкая мучная страва з кавалачкамі сала, каўбас, рабрынак.
 23. Заці́рка – вадкая страва з мукі, завараная дробнымі кавалачкамі.
 24. Кула́га – кісла-салодкая мучная каша.
 25. Саладу́ха (кула́га, куле́ш) – страва, прыгатаваная з густазаваранай жытняй мукі.
 26. Куле́ш – рэдкая каша з мукі, запраўленая салам.
 27. По́ліўка – суп з якой-небудзь прыправай (мучной, бульбянай, крупяной і інш.).
 28. Вяндлі́на – вэнджанае мяса (ветчина).
 29. Вяршкі́ – русск. сливки.
 30. Грача́нік – блін з грэчневай мукі.
 31. Гру́ца (дыялект.) – пярловыя або яменныя крупы, каша з іх.
 32. Жо́ванка – русск. жвачка.
 33. Забро́снець – русск. заплесневеть (о жидкостях).
 34. Зака́лец  — сыры слой у хлебе каля ніжняй скарынкі.
 35. Закра́са, запра́ва – прыправа.
 36. Закра́сіць – русск. приправить, заправить (суп).
 37. За́таўка – заправа са свінога сала, звычайна ўнутранага.
 38. Затаўчы́ – заправіць салам.
 39. Здор – свіное нутраное сала (русск. нутряной свиной жир).
 40. Лой – русск. нутряной говяжий или бараний жир.
 41. Тлушч, тук – русск. жир.
 42. Шма́лец – русск. гусиный жир, гусиное сало.
 43. Здо́бны – замешаны на малацэ з яйкамі, маслам.
 44. Зно́сак — маленькае курынае яйцо.
 45. З’ялча́ць – русск. прогоркнуть.
 46. Калату́ша – 1) вадкая страва з мукі, размешаная на вадзе ці малацэ. 2) вязкая гразь.
 47. Кала́ч – русск. пшеничный хлеб.
 48. Капу́ста – вараная страва з капусты.
 49. Камы́ – 1) галушкі з тоўчанай бульбы і мукі, якія начыняюць грыбамі, салам і інш. 2) каша з гароху, якая збіваецца ў камякі.
 50. Сыта́ – старажытная беларуская ежа: мёд або цукар, разведзеныя вадой.
 51. Цура́ – страва: пакрышаны ў ваду ці ў квас хлеб з соллю, цыбуляй або з алеем.
 52. Цы́мус — 1) салодкая страва з морквы, 2) самае цікавае, істотнае.
 53. Куцця́ – салодкая ячменная каша, якую ядуць перад Калядамі і Новым годам, на памінках.
 54. Квашані́на – халадзец.
 55. Кмен – русск. тмин.
 56. Кру́пнік – крупяны суп, крупеня.
 57. Крышаны́ – запраўлены салам бульбяны суп.
 58. Ку́хан – невялікі салодкі коржык на содзе (русск. лепёшка).
 59. Лёк – селядцовы расол.
 60. Лі́пец – ліпавы мёд.
 61. Ло́кшына – лапша.
 62. Луза́ць, лушчы́ць – 1) лущить, очищать (от скорлупы, кожуры). 2) грызть, щёлкать, лущить (есть, разгрызая).
 63. Лу́скаць – 1) раскусваць, есці з хрустам, 2) трэскаць.
 64. Лузга́ – русск. шелуха.
 65. Лю́лька – русск. трубка для курения.
 66. Лыга́ць – начэпліваць, нанізваць на што-небудзь, звязваць чым-небудзь.
 67. Нагбо́м, набаго́м – піць, нагінаючы пасудзіну.
 68. На́шча – русск. натощак.
 69.  Нішчы́мны – русск. постный.
 70. Не́дасаль – недасоленая ежа.
 71. Нястра́ўнасць – русск. нарушение усвояемости пищи.
 72. Падабе́д – русск. второй завтрак.
 73. Падвячо́рак, по́лудзень – лёгкая ежа (русск. полдник).
 74. Падсіві́ць – русск. слегка забелить молоком.
 75. Пажы́ўны – русск. питательный.
 76. Панца́к – пярловы суп.
 77. Пацяро́бкі – русск. очистки.
 78. Пе́рнік – салодкі коржык на мёдзе або патацы (русск. пряник).
 79. Пля́цка – пернік, коржык, пляскаты выраб.
 80. Прасна́к – тоўсты блін з прэснага цеста.
 81. Налі́снік – тонкі блін з прэснага пшанічнага цеста.
 82. Таўчо́нік – русск. блин из мятого картофеля.
 83. Касцё́р – стопка бліноў.
 84. Пры́смак – дадатковы, пабочны смак (русск. привкус).
 85. Прысма́кі – 1) ласункі, 2) (разм.) прыправы.
 86. Прытаўчы́ – русск. приправить (свиным салом).
 87. Пяко́тка – русск. изжога.
 88. Пячо́нік – бульбіна, запечаная на агні.
 89. Разы́нкі – сушаныя ягады вінаграду (русск. изюм).
 90. Рэ́шткі – русск. остатки.
 91. Садавіна́ – руск. фрукты.
 92. Скаваро́днік (дыялект.) – русск. плоский круглый хлеб, испечённый на сковороде.
 93. Ска́лка – русск. капля жира на поверхности воды или жидкой еды.
 94. Скі́ба – русск. ломоть хлеба.
 95. Крыша́н, лу́ста – адрэзаны кавалак хлеба, сала.
 96. Лама́нец – адламаны кавалак хлеба.
 97. Скрыль – вялікі адрэзаны кавалак (сала, сыра, агурка).
 98. Гамё́лак – вялікі кусок хлеба, сыра і інш.
 99. Скрыля́ць – русск. нарезать ломтиками.
 100. Ску́рка, шалупа́йка – русск. кожица, кожура.
 101. Шалупі́нне – русск. шелуха, очистки.
 102. Сло́дыч – русск. сладость.
 103. Смажані́на – русск. жаркое.
 104. Сметанко́вы – русск. сливочный.
 105. Смята́нка – вяршкі ў свежым малацэ (русск. сливки).
 106. Сне́данне – русск. завтрак, снедаць – завтракать.
 107. Со́пкі – русск. рассыпчатый, мучнистый (о картофеле).
 108. Спажы́так – русск. питание, пища.
 109. Спажы́ць – русск. употребить в пищу.
 110. Спа́рыць – 1) русск. вскипятить (молоко) 2) упарить.
 111. Сшаткава́ць – русск. сшинковать (капусту и т.д.)
 112. Сырадо́й – русск. парное молоко.
 113. Сыро́ватка – русск. сыворотка.
 114. Сыры́зна – 1) русск зелень, 2) овощи.
 115. Талакно́, мі́лта – мука з ачышчанага пражанага аўса, страва з такой мукі.
 116. Трактава́ць (дыялект.) – русск. потчевать, угощать.
 117. Труна́к (дыялект.) – русск. напиток (обычно алкогольный).
 118. Тыту́нь – русск. табак.
 119. Фля́кі – русск. рубец.
 120. Ю́шка – страва са свежай рыбы, рыбны адвар.
 121. Ю́ха (дыялект.) – 1) уха, 2) кровь
 122. Халадні́к – русск. окрошка.
 123. Харч – русск. еда
 124. Харчы́ – русск. съестные припасы, продовольствие.
 125. Хра́пка – русск. кочерыжка.
 126. Цвіль – русск. плесень.
 127. Цуро́к – русск. струя.
 128. Цурко́м – струменем, буйнымі пацёкамі.
 129. Цэд – працэджаны раствор аўсянай мукі, з якога гатуюць кісель.
 130. Шпігава́ць – начыняць салам.
 131. Шы́нка – русск. окорок.
 132. Я́лавічына – русск. говядина.
 133. Гале́та – 1) прэсны сухар, які выкарыстоўваецца замест хлеба ў паходных умовах, 2) від несалодкага пячэння.
 134. Жаме́рыны, маку́ха – рэшткі таго, з чаго выціснулі сок.
 135. Жы́жка – вадкая частка стравы.
 136. Пра́га – 1) Жаданне, патрэба піць, 2) моцнае жаданне чаго-небудзь.
 137. Ражо́н – завостраны кій, драўляны ці металічны стрыжань, на якім смажаць мяса, сала над агнём.
 138. Сы́тны – пажыўны, каларыйны.

Безэквівалентная лексіка: экстэр’ер і інтэр’ер

 1. Атрама́нт – чарніла.
 2. Азяро́д – прыстасаванне з падоўжаных жэрдак на слупах для дасушвання снапоў, травы.
 3. Гзымс – карніз.
 4. Гру́бка – русск. голландская печка.
 5. Драбі́ны – прыстаўная лесвіца.
 6. Дубэ́льты – другія рамы (у вокнах).
 7. Дыван – русск. ковёр.
 8. Дратава́нка – пуга, звітая з тонкіх тугіх вяровачак.
 9. Зыбка – дзіцячая калыска.
 10. Зэ́даль, зэ́длік, усло́н – пакаёвая, пераносная лаўка.
 11. Кабе́рац – дыван (русск. коврик под ноги).
 12. Калаўро́т – русск. прялка
 13. Камо́да – русск. комод
 14. Кана́па – русск. диван
 15. Кута́с – русск. кисть (украшение для штор)
 16. Кагане́ц – прыстасаванне для асвятлення памяшкання – сподак з тлушчам або алеем і кнотам.
 17. Канты́чка – зборнік каталіцкіх малітоўных песень
 18. Камі́нак – невялікая выемка ў печы, дзе палілі лучыну для асвятлення хаты.
 19. Канчу́к – русск. плець.
 20. Ка́па – русск. узорчатое полотняное покрывало на кровать.
 21. Кандэля́бр – падстаўка для некалькіх свечак або лямп.
 22. Капані́ца – гачка
 23. Качарэ́жнік – кут каля печы, дзе ставяць качаргу і інш.
 24. Касцё́р – паляніца дроў
 25. Катры́нка – шарманка
 26. Кілі́м – шарсцяны бязворсавы дыван.
 27. Кля́мка – металічная ручка для адчынення дзвярэй, варот, весніц.
 28. Ко́мін – дымаход.
 29. Кра́ты – металічная рашотка на акне.
 30. Ку́бел – дзежка з вушкамі і векам для захоўвання адзення і харчовых прадуктаў (русск. закрывающаяся крышкой кадка для хранения продуктов, одежды).
 31. Ку́фар – скрыня з векам на завесах і замком для захоўвання адзежы і г.д.   (русск. сундук). Куфэ́рак – невялікі куфар.
 32. Ла́ва – русск. скамья.
 33. Ліна – русск. канат, бечева.
 34. Падму́рак – русск. фундамент.
 35. Падстрэ́шак –русск. козырёк.
 36. Пала́ці, пол, пала́ткі – насціл з дошак пад столлю паміж печчу і супрацьлеглай сцяной на ўзроўні каля метра ад падлогі ў сялянскай хаце.
 37. Парка́н – агароджа, плот з бярвёнаў.
 38. Парэ́нчы – поручні па краях лесвіцы, балкона, моста. (русск. перила)
 39.  Паса́д – месца (звычайна дзяжа з кажухом), на якую садзяць нявесту на вяселлі.
 40. Пахо́дня – пераносная свяцільня ў выглядзе наматанага на канец палкі прасмаленага пакулля (русск. факел).
 41. Па́ціна – налёт зеленавата-карычневага колеру напрадметах з медзі і бронзы ў выніку акіслення.
 42. Пілаві́нне – апілкі.
 43. Прасціна́ – русск. простыня.
 44. Пругло́ – доўгі шэст ля калодзежа.
 45. Прыму́рак – ляжанка (русск. выступ кухонной печи).
 46. Прыскры́нак – невялікая скрыначка на бакавой сценцы куфра або стала для захоўвання дробных рэчаў.
 47. Рагаве́нь – табакерка, зробленая з рога.
 48. Рубе́ль – 1) грашовая адзінка 2) жэрдка для прыціскання сена ці снапоў на возе.
 49. Ружа́нец –  русск. чётки.
 50. Ры́на – русск. водосток.
 51. Рыштава́нне – русск. леса́, опа́лубка.
 52. Рышто́к – канава для сцёку вады.
 53. Рэ́згіны – прыстасаванне ў выглядзе вяровачнай сеткі на драўляных дугах для пераноскі сена, саломы.
 54. Сахо́р – жалезныя вілы для накідвання гною.
 55. Склюд – русск. тесак, склюдаваць – русск. тесать.
 56. Скляпе́нне – русск. свод, сводчатый потолок.
 57. Сляса́к – русск. собачка (рычажок, поднимающий щеколду).
 58. Сталю́га – русск. верстак.
 59. Старызна – старьё, рухлядь.
 60. Столь – русск. потолок.
 61. Строп – русск. верхушка крыши.
 62. Сту́дня – русск. колодец.
 63. Стырно́ – руль (в лодке).
 64. Тынк – русск. штукатурка, тынкава́ць – русск. штукатурить.
 65. Ты́чка – русск. шест.
 66. Ве́сніцы – вароты, калітка ў двор.
 67. Дзяру́га – посцілка, пакрывала з грубага даматканага палатна.
 68. Засло́н – пераносная хатняя лаўка на чатырох ножках.
 69. Маркі́за – лёгкі навес з тканіны над акном, дзвярамі для засцярогі ад сонца.
 70. Памяло́ – мяцёлка з хвойных галінак на доўгай палцы для вымятання печы, прачысткі коміна.
 71. По́куць – кут у хаце, дзе вісяць абразы і дзе саджаюць пачэсных гасцей.
 72. Правары́на (дыялект.) – загарадка ў хляве, канюшні ці кароўніку.
 73. Пра́нік – плоскі драўляны брусок з ручкай (для выбівання бялізны пры мыцці, для абмалоту лёну і пад.).
 74. Трэлья́ж – трохстворкавае люстэрка.
 75. Чарэ́нь – ляжанка на рускай печы.
 76. Шыфанье́р – шафа для бялізны, адзення і дробных рэчаў.
 77. Тэ́бель – русск. сверло.
 78. Усхо́дкі – русск. лесенка.
 79. Хо́днік (дыялект.) – тратуар.
 80. Худо́ба (архаізм) – хатняя маёмасць.
 81. Ца́пстрыкі – дробныя хатнія рэчы.
 82. Цяпе́льца – русск. небольшой костёр.
 83. Чыгу́нка – русск. железная дорога.
 84. Шамкі́ – бубенцы.
 85. Штанда́р (паэт.) – сцяг
 86. Шу́фель – русск. совковая лопата.
 87. Шы́ба – шкло, устаўленае ў аконную раму.
 88. Шы́льда – русск. вывеска.
 89. Асве́р – журавель калодзежа.

Безэквівалентная лексіка: людзі, іх прафесіі і заняткі

 1. Абу́тнік – русск. обувщик.
  2. Абша́рнік – русск. помещик.
  3. Абыва́цель – (у царскай Расіі) пастаянны жыхар якой-небудзь мясцовасці.
  4. Апа́льшчык – русск. истопник.
  5. Антыква́р – збіральнік і прадавец прадметаў старадаўняга мастацтва.
  6. Ара́ты, рата́й – русск. пахарь.
  7. Апалаге́т – актыўны абаронца якога-небудзь вучэння, ідэі, парадкаў.
  8. Асве́тнік – русск. просветитель.
  9. Асна́ч, плытаго́н – працаўнік па сплаве лесу (русск. бурлак, сплавщик).
  10. Ахмістры́ня – аканомка.
  11. Аўтахто́н – абарыген.
  12. Ахо́ўнік – русск. охранник, хранитель.
  13. Багаты́р – той, хто мае многа грошай, маёмасці, багацей.
  14. Балаго́л – грузавы возчык.
  15. бабы́ль – адзінокі бессямейны чалавек.
  16. Бла́зан – шут, клоўн, весяльчак.
  17. Бляха́р – русск. жестянщик.
  18. Бо́ндар – майстар, які вырабляе драўляны посуд.
  19. Бо́нна – нянька-іншаземка, якая вучыла замежнай мове.
  20. Бра́мнік – русск. привратник.
  21. Бра́тавая – русск. жена брата.
  22. Буса́чнік – русск. багорщик.
  23. Вагаўшчы́к – русск. весовщик.
  24. Ва́спан, ягамо́сць – ветлівы зварот да асобы (русск. ваша милость).
  25. Ваза́к – русск. возчик, возница.
  26. Віж – русск. судебный исполнитель.
  27. Ві́сус – русск. сорванец, лоботряс.
  28. Гарба́р – майстар па вырабу скур.
  29. Граба́р – землякоп.
  30. Гі́цаль – 1) живодёр, 2) озорник.
  31. Гу́тнік – русск. стеклодел.
  32. До́йлід – архітэктар, зодчы.
  33. Дазо́рац – русск. смотритель.
  34. Дварэ́цкі – старшы слуга, які загадваў хатняй гаспадаркай.
  35. Далако́п – русск. могильщик.
  36. Дзядзькава́нне – звычай 17-18 стг. аддаваць дзяцей шляхты ў сялянскую сям’ю на выхаванне.
  37. Дзе́дзіч – спадчыннік дзедавага маёнтка.
  38. Жаўне́р (уст.) – салдат польскай арміі.
  39. Засе́льнік – русск. поселенец.
  40. Дзя́дзіна – дзядзькава жонка.
  41. Зло́тнік – русск. ювелир.
  42. Звая́дыш – зводнік, падбухторшчык.
  43. Інсурге́нт – паўстанец супраць урада.
  44. Кабе́та – замужняя жанчына.
  45. Кава́ль – русск. кузнец, каваліха – жонка каваля.
  46. Кажу́шнік – русск. тулупник.
  47. Каміна́р – русск. трубочист.
  48. Камо́рнік – спецыяліст па вымярэнні і землеўпарадкаванні. (русск. землемер).
  49. Капа́льніца – русск. копальщица.
  50. Капельды́нер – тэатральны работнік, які правярае білеты і сочыць за парадкам.
  51. Камерды́нер – пакаёвы слуга, лакей.
  52. Карабе́йнік – дробны гандляр, які насіў свій тавар па вёсках.
  53. Кво́лы – слабы, хілы, нетрывалы.
  54. Каржакава́ты – невысокі, шыракаплечы, крэпкага складу цела.
  55. Катры́ншчык – русск. шарманщик.
  56. Карса́р – марскі разбойнік, пірат.
  57. Кашча́вы – русск. костлявый.
  58. Клышано́гі – косолапый.
  59. Крэз – уладальнік незлічоных багаццяў (па імені надта багатага легендарнага цара Крэ́за).
  60. Краве́ц – майстар па пашыву адзення, краўчыха – 1) жонка краўца, 2) жанчына, якая займаецца пашывам адзення.
  61. Шаве́ц – майстар па пашыву абутку.
  62. Кра́мнік – русск. лавочник.
  63. Кіяскё́р – прадавец у кіёску.
  64. Кушне́р – русск. меховщик, скорняк.
  65. Ла́зеншчык – русск. банщик.
  66. Ліхвя́р – русск. ростовщик.
  67. Падло́ўчы, мыслі́вы – русск. охотник, егерь.
  68. Мы́тнік – русск. таможенник.
  69. назо́ла – надакучлівы чалавек.
  70. На́ймічка – русск. прислуга, служанка.
  71. Небажа́ты – русск. племянники, внучата.
  72. Немаўля́ – русск. младенец.
  73. Па-бла́зенску – русск. по-мальчишечьи
  74. Падсусе́д – квартырант.
  75. Падшыва́нец – русск. сорванец.
  76. Пакаё́ўка – работніца, якая прыбірае пакоі.
  77. Пакі́дзішча – пакінуты кімсьці чалавек.
  78. Паклё́пнік – русск. клеветник, ябедник.
  79. Палясо́ўшчык – ляснік.
  80. Памажне́ць – набраць вагі (русск. пополнеть).
  81. Паплаўні́чы – палявы стораж.
  82. Пляба́н – русск. 1) настоятель католического монастыря. 2) ксёндз.
  83. Про́башч – русск. католический священник.
  84. Празо́рца – русск. ясновидец.
  85. Прайдзісве́т – русск. проходимец, пройдоха.
  86. Пра́лля – русск. пряха.
  87. Про́жар – русск. обжора.
  88. Пры́від, здань, фанто́м – русск. призрак, привидение.
  89. Прыдо́мак – русск. приставка к фамилии.
  90. Пры́хадзень – прышэлец, прыблуда, не тутэйшы чалавек.
  91. Пустэ́льнік – чалавек, які па рэлігійных меркаваннях пасяліўся ў бязлюдным месцы і не жадае мець зносін з людзьмі (русск. отшельник, пустынник).
  92. Пясту́н – русск. 1) баловень, 2) неженка.
  93. Пасэ́сар (уст.) – арандатар маёнтка, фальварка.
  94. Пятнасто́ўка – русск. пятнадцатилетняя девочка.
  95. Рабаўні́к – той, хто разбоем адбірае што-небудзь, грабежнік.
  96. Радзі́на – радня, сям’я.
  97. Ра́дца – русск. советник.
  98. Раме́снік – русск. ремесленник.
  99. Рамі́знік – фурман, які перавозіў людзей, а таксама экіпаж з фурманам.
  100. Ратава́льнік – русск. спасатель.
  101. Рахункаво́д – русск. счетовод.
  102. Раць – русск. войско, ратнік – русск. воин.
  103. Руплі́вец – русск. прилежный, старательный человек.
  104. Рызыка́нт – русск. дерзко отважный человек.
  105. Са́льнік – гандляр салам.
  106. Самату́жнік – чалавек, які робіць вырабы ўручную, адзін. (русск. кустарь).
  107. Само́тнік – русск. отшельник, затворник.
  108. Свая́к – русск. родственник.
  109. Све́дка – русск. свидетель.
  110. Свята́р – русск. священник.
  111. Се́кар – русск. рубщик.
  112. Ска́рбнік (уст.) – русск. казначей.
  113. ска́ржнік – русск. жалобщик.
  114. Скна́ра – русск. жадина.
  115. Скуралу́п – русск. живодёр.
  116. Смяця́р – русск. мусорщик.
  117. Спавяда́льнік – русск. исповедник.
  118. Спадкае́мец (уст.), спадчыннік – русск. наследник, преемник.
  119. Спажыва́льнік, спажыве́ц – русск. потребитель.
  120. Справаво́д – русск. делопроизводитель.
  121. Ста́йнік (гіст.) – русск. конюший.
  122. Стальма́х, стэ́льмах – майстар, які робіць калёсы. (русск. тележник, колёсник).
  123. Старцава́ць – русск. просить милостыню.
  124. Ста́рац – 1) жабрак, 2) стары чалавек.
  125. Страха́р – русск. кровельщик.
  126. Стрые́чны – русск. двоюродный.
  127. Сты́рнік (уст.) – русск. рулевой, кормчий.
  128. Суайчы́ннік – русск. соотечественник.
  129. Сяве́ц – русск. сеятель.
  130. Тапе́лец – русск. утопленник.
  131. Тлума́ч – русск. толмач, толкователь.
  132. Тубы́лец – русск. туземец, абориген.
  133. Туля́га – русск. скиталец, бесприютный человек.
  134. Тынко́ўшчык – русск. штукатур.
  135. Ула́н – салдат ці афіцэр коннай арміі.
  136. Ха́барнік – русск. взяточник.
  137. Хава́льнік – русск. хранитель.
  138. Хада́йнік – русск. ходатай.
  139. Хлапе́чнік – русск. мальчишник.
  140. Хці́вец – русск. жадина, хцівы – жадный.
  141. Целяпе́нь – русск. неуклюжий человек.
  142. Цыру́льнік – русск. парикмахер.
  143. Цясля́р – русск. плотник.
  144. Цягаві́ты – здольны многа і цяжка працаваць.
  145. Чаля́днік – русск. подмастерье, ученик (ремесленника).
  146. Чэ́лядзь (уст.) – дваровыя людзі, слугі.
  147. Ша́бас – русск. шабаш.
  148. Чаба́н – пастух авечага статку.
  149. Шале́нец – русск. безумец.
  150. Шаляні́ца – русск. чудак, своевольный человек.
  151. Шклава́р – русск. стекловар.
  152. Шкляр – русск. стекольщик.
  153. Шмараво́з – русск. неряха, замарашка.
  154. Шпег (разм.) – шпион, сыщик.
  155. Штука́р – 1) фокусник, 2) изобретатель, 3) затейник, шут.
  156. Шукальнік – русск. искатель.
  157. Ю́да – русск. иуда, предатель.
  158. Ятро́ўка – русск. невестка (жонка аднаго брата ў адносінах да другога).
  159. Сепараты́ст – прыхільнік адасаблення нацыянальнай меншасці.
  160. Жонд (польск.) – урад.
  161. Брэцё́р – заўзяты дуэлянт.
  162. Фельд’е́гер – ваенны кур’ер.
  163. Магна́ты – уладальнікі буйных маёнткаў у ВКЛ і РП.
  164. Архіва́рыус – загадчык, супрацоўнік архіва.
  165. Бай – багач, кулак у Сярэдняй Азіі.
  166. Бай – міфічная істота, якая мае байкі.
  167. Вірлаво́кі – з вялікімі ввытарашчанымі вачамі.
  168. Дылета́нт – чалавек, які займаецца навукай або мастацтвам без спецыяльнай падрыхтоўкі, хто мае павярхоўнае знаёмства з якой-небудзь галіной ведаў.
  169. Дысідэ́нт – 1) чалавек, які адкалоўся ад пануючага ў краіне веравызнання. 2) чалавек, не згодны з дзяржаўнай ідэалогіяй, іншадумец.
  170. Ерэты́к – праціўнік рэлігійнага вучэння.
  171. Жарнасе́к – чалавек, які робіць жорны.
  172. Зало́ўка – сястра мужа.
  173. Ізго́й – 1) У старажытнай Русі – чалавек, які стаціў сувязь са сваёй сацыяльнай групай, напрыклад, халоп, які выкупіўся на волю, купец, які разарыўся. 2) чалавек, якога выраклася грамадства, адшчапенец.
  174. Масці́ты – паважаны, заслужаны.
  175. Ме́нтар (устар.) – настаўнік, выхавацель.
  176. Мецэна́т – багаты апякун навук і мастацтваў.
  177. Му́ляр – 1) пячнік, 2) будаўнік, які ўзаодзіць будынкі з уэглы або каменю.
  178. Начо́тчык – той, хто многа чытаў, але засвоіў прачытанае павярхоўна, механічна.
  179. Пані́ч – малады панаў сын.
  180. Парцье́ – служачы гасцініцы, які абслугоўвае настаяльцаў (выдае ключы, прымае пошту і інш.)
  181. Педа́нт – той, хто залішне строга прытрымліваецца дробязных, фармальных патрабаванняў (у працы, жыцці).
  182. Пігме́й – 1) чалавек нізкарослага племені ў Афрыцы. 2) пра чалавека надта малога росту. 3) пра нікчэмнага чалавека.
  183. Пілігры́м – 1) даўней – вандроўны багамолец, паломнік. 2) вандроўнік, падарожны.
  184. Плебісцы́т – усенароднае галасаванне, рэферэндум.
  185. Пляя́да – група выдатных дзеячаў у галіне навукі, культуры і інш. адной эпохі.
  186. Пражэкцё́р – той, хто займаецца складаннем неабгрунтаваных, нязбытных праектаў.
  187. Праро́к – прадказальнік будучыні, вяшчун.
  188. Пратэжэ́ – асоба, якой спрыяюць, аказваюць пратэкцыю.
  189. Пра́шчур – далёкі продак.
  190. Прыса́дзісты – 1) невысокага росту, каранасты. 2) нізкі, але шырокі, тоўсты (прысадзісты дубок).
  191. Ры́мар – майстар, які займаецца вырабам раменнай вупражы.
  192. Рэнега́т – чалавек, які адмовіўся ад сваіх поглядаў і перайшоў у лагер праціўніка, здраднік.
  193. Серадо́льшы (дыялект.) – сярэдні ў сям’і па ўзросту (серадольшы сын).
  194. Сінеку́ра – пасада, якая не вымагае вялікіх працоўных затрат, але добра аплочваецца.
  195. Сноб – чалавек, які прэтэндуе на вытанчаны густ, манеры, асобую інтэлектуальнасць.
  196. Со́лтыс – сельскі стараста.
  197. Смалаку́р – той, хто здабывае з хвойных дрэў, карчоў.
  198. Уві́шны – жывы, спрытны.
  199. Узурпа́тар – прыгнятальнік, той, хто незаконна захапіў уладу.
  200. Фарысе́й – крывадушнік, ханжа.
  201. Фаталі́ст – чалавек, які верыць у непазбежнасць лёсу, прадвызначанасць.
  202. Фацэ́тны – камічны, забаўны.
  203. Ціву́н – наглядчык за працай сялян у памешчыка ў часы прыгону.
  204. Цнатлі́вы – нявінны, строгі ў маральных адносінах.