Максім Танк “Паэзія”

Я ведаў, што ты — бліскавіца,
Што хмары рассекла;
Я ведаў, што ты — вызваленне
З няволі і пекла,
Вясновая кветка,
Што камень прабіла магільны,
Разведчыка след
На дарозе крамністай і пыльнай;
Я ведаў, што ты — пацалунак,
Ты — дружба і радасць,
Ты — чорствага хлеба скарынка
I сок вінаграда.
А ты аказалася большым:
Ты — кроў, што пульсуе па жылах,
Ты — сонца, якое
Прасторы святлом азарыла,
І без чаго, як без маці
Або без радзімы,
Ні нараджацца, ні жыць
На зямлі немагчыма!

Незразумелыя словы

 1. Бліскавіца – молния без грома.
 2. Пекла – ад.
 3. Скарынка – корочка.

 

Васіль Зуёнак “З вайны сустрэлі мацяркі сыноў”

З вайны сустрэлі мацяркі сыноў
I выглядалі-радзілі нявестак.
А сын яе дадому не прыйшоў.
Прыйшло кароткае:
«Прапаў без вестак…»
Сябры пасумавалі, землякі,
Слязу змахнула ўпотайкі дзяўчына:
Не вернецца… Знаць, лёс яе такі…
Ды толькі сын для маці не загінуў.
Знаходзіць маці тысячы прычын,
Чаму так доўга сын яе ў дарозе,
Чаму не йдзе разгладзіць ёй маршчын
I высушыць на родным твары слёзы.
Яна між рэчаў самых дарагіх
Кашулі сына беражна хавае,
Святочным днём падоўгу каля іх
Стаіць,
гамоніць з імі,
плача і ўздыхае…
I ёй успамінаецца тады,
Як сын казаў: «Вярнуся, не загіну,
Чакай мяне… Чакай!..»
Ідуць гады,
I кожны дзень чакае маці сына.

Незразумелыя словы

 1. Радзіць – обсуждать, советоваться между собой.
 2. Употайкі – украдкой.
 3. Лёс – судьба.
 4. Кашуля – рубашка.
 5. Гаманіць – размаўляць.

Васіль Быкаў “Незагойная рана”

Незразумелыя словы

 1. Буяць – бурно расти.
 2. Абшар – простор.
 3. Прызба – завалинка.
 4. Гайдаць – колыхать.
 5. Страха – крыша.
 6. Тузаць – дёргать.
 7. Махры – бахрома.
 8. Бульбянішча – поле, на котором рос картофель.
 9. Выган – место за селом, где пасут животных.
 10. Марудна – медленно.
 11. Туга – грусть.
 12. Пісьманосец – почтальон.
 13. Світка – верхняя одежда, самотканое пальто.
 14. Змораны – утомлённый.
 15. Пільнаваць – стеречь.
 16. Рог – поворот, угол улицы.
 17. Засмяглы – запёкшийся.
 18. Вусны – губы.
 19. Пасівераны – обветренный.
 20. Руды – рыжий.
 21. Спадзяванне – надежда.
 22. Золь – сырая, влажная погода.
 23. Закураная – закопченная.
 24. Шыба – стекло.
 25. Запалкі – спички.
 26. Грубка – печка.
 27. Хрушч – майский жук.
 28. Спарахніць – испепелить.
 29. Паска – полоска.
 30. Ватоўка – ватник, телогрейка.
 31. Сенцы – веранда.
 32. Покуць – красный, почетный угол в доме.
 33. Жах – ужас.
 34. Досвітак – самое начало утра.
 35. Сноўдаць – слоняться.
 36. Постаць – фигура.
 37. Стома – утомление.
 38. Ралля – вспаханное поле.
 39. Азызлы – отёчный.
 40. Хмызняк – кустарник.
 41. Апоўдні – после обеда.
 42. Барвовы – багровый.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Тарас Хадкевіч “Крынічка”

Тарас Хадкевіч

Незразумелыя словы

 1. Круча – обрывистый, крутой берег реки.
 2. Стромкі – крутой.
 3. Пакаты – пологий.
 4. Схіл – склон.
 5. Купка – кучка.
 6. Вербалоз – ивняк.
 7. Люстэрка – зеркало.
 8. Імклівы – стремительный.
 9. Струменьчык – струйка.
 10. Карэц – самодельная кружка из коры дерева.
 11. Жвір – гравий, крупный песок.
 12. Гаманлівы – говорливый.
 13. Неўзабаве – вскоре.
 14. Загойваць – заживлять.
 15. Плюскоча – плещет.
 16. Гонкі – тонкий и ровный.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “Ручэй”

Якуб Колас

Між алешын, кустоў,
Дзе пяе салавей,
I шуміць, і грыміць
Срэбразвонны ручэй.
Як матулька, вярба
Хіліць голаў над ім.
I глядзяцца кусты
Пышным верхам сваім.
Абступаюць яго
Чараты, асака,
Падыходзіць мурог
Да яго здаляка.
Часам зорка ўначы
На яго кіне зрок,
I хмурынка не раз
Зазірне ў ручаёк.
I схіляе трава
Над ім пасмы-брыжы.
А ён, жэўжык-пястун,
Гучным смехам дрыжыць.
То заскочыць у гай,
То курган абаўе,
Дзе сярдзіта бубніць,
Дзе лагодна пяе.
Люба слухаць той спеў,
Несціханы, густы,
I пад песні яго
Адпачынеш і ты.

Незразумелыя словы

 1. Хіліць – наклонять.
 2. Чарот – камыш.
 3. Мурог – густая шелковистая трава.
 4. Хмурынка – тучка.
 5. Пасмы – пряди.
 6. Брыжы – жабо (вид воротника в мелкую складку).
 7. Жэўжык – шустрый, пострелёнок.
 8. Пястун – баловень.
 9. Гай – роща.


Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Янка Купала “Курган”

Незразумелыя словы

 1. Пустка – пустошь.
 2. Нябыт – небытие.
 3. Удзірванелы – заросший травой.
 4. Галлё – ветви.
 5. Сухазелле – сухая трава, сухостой.
 6. Мінуўшчына – прошлое.
 7. Перуны – молнии.
 8. Абшары – просторы.
 9. Гонкі – высокий и прямой (ствол).
 10. Амшалы – покрытый мхом.
 11. Зневажаць – унижать.
 12. Катаваць – пытать, мучить.
 13. Модлы – молитвы.
 14. Пакрыёма – втайне.
 15. Бяседа – застолье.
 16. Садзіць на пасад – выдавать замуж.
 17. Скарбы – богатства.
 18. Саеты – богатая шелковая одежда.
 19. Чарка – рюмка.
 20. Павекі – веки.
 21. Ясакар – вид тополя.
 22. Каня (кнігаўка) – болотная чайка, чибис.
 23. Сяліба – селение, дом.
 24. Ганак – крыльцо.
 25. Цагляны – кирпичный.
 26. Магнат – помещик, крупный землевладелец.
 27. Світка – домотканая верхняя одежда.
 28. Пакой – комната.
 29. Гулі – развлечения.
 30. Лунь – ястреб со светлым опереньем.
 31. Дукаты – древние монеты.
 32. Канапляная заплата – казнь через повешенье.
 33. Скляпенні – своды.
 34. Скурганіць – загубить, умертвить.
 35. Сенажаць – сенокос.
 36. Ланцуг – цепь.
 37. Склеп – подвал.
 38. Араты – пахарь.
 39. Лёхі – подземные помещения.
 40. Кайданы – кандалы.
 41. Асалода – наслаждение.
 42. Лёскат – дребезжание.
 43. Цемра сярмяжная – бедные крестьяне.
 44. Дол – могила.
 45. Сажань – старая мера длины (2 м 13 см).
 46. Дамоўка (дамавіна) – гроб.
 47. Жвір – гравий, крупный песок.

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “У яго быў свет цікавы”

Незразумелыя словы

 1. Утаропіцца – уставиться.
 2. Заблукаць – заблудиться.
 3. Загана – недостаток, изъян.
 4. Самота – грусть, одиночество.
 5. Ахвота – желание.
 6. Гаманіць – галдеть.
 7. Збожжа – зерно.
 8. Схіснуцца – покачнуться, пошевелиться.
 9. Конік – кузнечик.
 10. Жытні – ржаной.
 11. Авадзень – овод.
 12. Самавіты – представительный.
 13. Хмурынка – тучка.
 14. Крук – крючок.
 15. Лядзіны (ляды) – вырубки.
 16. Багна – топь.
 17. Прагнуць – жаждать, желать.
 18. Лёс – судьба.
 19. Нерухомы – неподвижный.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Міфічныя істоты

Незразумелыя словы

 1. Прашчуры – предки.
 2. Істота – существо.
 3. Уладкоўвацца – обустраиваться.
 4. Лазня – баня.
 5. Гарышча – чердак.
 6. Комін – дымоход.
 7. Валадарыць – властвовать.
 8. Палеткі – засеянные поля.
 9. Шкоднік – вредитель.
 10. Палохаць – пугать.
 11. Непрытомнасць – обморок.
 12. Шлях – путь.
 13. Макрэча – влажность, сырость.
 14. Нямоглы – бессильный.
 15. Поўсць – шерсть.
 16. Кавалак – кусок.
 17. Бортнік – пчеловод.
 18. Світка – шерстяное самотканое пальто.
 19. Кашуля – рубашка.
 20. Падпяразаны – подпоясанный.
 21. Дзяга – ремень.
 22. Падлога – пол.
 23. Дбайны – старательный, усердный.
 24. Казытаць – щекотать.
 25. Чулы – чуткий.
 26. Сяліба – селение, дом.
 27. Бескарыслівы – бескорыстный.
 28. Пашана – почёт.
 29. Люстэрка – зеркало.
 30. Замінаць – мешать.
 31. Шматок – пучок, ошмёток.
 32. Выратавальнік – спасатель.
 33. Млын – мельница.
 34. Ахвяра – жертва.
 35. Помста – месть.
 36. Люты – свирепый.
 37. Зачараваны – заколдованный.
 38. Агідны – мерзкий.
 39. Кашчавы – костлявый.
 40. Бязлітасны – беспощадный.
 41. Прытулак – приют.
 42. Спажыва – пища.
 43. Кіпцюры – когти.
 44. Пераканацца – убедиться.
 45. Уражлівы – впечатлительный.

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Багі

Незразумелыя словы

 1. Адметны – отличительный.
 2. Апекавацца (над кімсьці) – опекать кого-то.
 3. Самаахвярны – самоотверженный.
 4. Урадлівасць – плодородие.
 5. Палац – дворец.
 6. Прашчуры – предки.
 7. Руды – рыжий.
 8. Грымоты – раскаты грома.
 9. Дзьмухнуць – дунуть.
 10. Навальніца – гроза.
 11. Змушаць – принуждать.
 12. Спачываць – почивать, отдыхать.
 13. Басанож – босыми ногами.
 14. Мажны – дородный, в теле.
 15. Прывабны – привлекательный.
 16. Краски – цветы.
 17. Штогод – каждый год.
 18. Драпежнік – хищник.
 19. Шанаваць – дорожить.
 20. Асцерагацца – беречься.
 21. Каваль – кузнец.
 22. Пільна – внимательно.
 23. Сачыць – следить.
 24. Ахоўваць – охранять.
 25. Ахвяра – жертва.
 26. Існаванне – существование.
 27. Нябожчык – покойник.
 28. Сваякі – родственники.
 29. Пекла – ад.
 30. Увогуле – вообще, в общем.
 31. Сусвет – Вселенная.
 32. Наваколле – окрестность.
 33. Бліскавіца – молния

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Міфы

Незразумелыя словы

 1. Безабаронны – безоружный.
 2. Вытлумачваць – разъяснять.
 3. Уяўленне – впечатление.
 4. Істота – существо.
 5. Волат – силач, великан.
 6. Штодзённы – ежедневный.
 7. Шкодзіць – вредить.
 8. Дагадзіць – угодить.
 9. Улагодзіць – умиротворить, задобрить.
 10. Зязюльчыны слёзкі – растение ятрышник испятнанный.
 11. Браткі – анютины глазки.
 12. Явар – вид клёна.
 13. Свойскі – домашний.
 14. Гарадзішча – место поселения древних людей.
 15. Будоўля – строительство.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code