Якуб Колас “Ручэй”

Якуб Колас

Між алешын, кустоў,
Дзе пяе салавей,
I шуміць, і грыміць
Срэбразвонны ручэй.
Як матулька, вярба
Хіліць голаў над ім.
I глядзяцца кусты
Пышным верхам сваім.
Абступаюць яго
Чараты, асака,
Падыходзіць мурог
Да яго здаляка.
Часам зорка ўначы
На яго кіне зрок,
I хмурынка не раз
Зазірне ў ручаёк.
I схіляе трава
Над ім пасмы-брыжы.
А ён, жэўжык-пястун,
Гучным смехам дрыжыць.
То заскочыць у гай,
То курган абаўе,
Дзе сярдзіта бубніць,
Дзе лагодна пяе.
Люба слухаць той спеў,
Несціханы, густы,
I пад песні яго
Адпачынеш і ты.

Незразумелыя словы

 1. Хіліць – наклонять.
 2. Чарот – камыш.
 3. Мурог – густая шелковистая трава.
 4. Хмурынка – тучка.
 5. Пасмы – пряди.
 6. Брыжы – жабо (вид воротника в мелкую складку).
 7. Жэўжык – шустрый, пострелёнок.
 8. Пястун – баловень.
 9. Гай – роща.


Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Янка Купала “Курган”

Незразумелыя словы

 1. Пустка – пустошь.
 2. Нябыт – небытие.
 3. Удзірванелы – заросший травой.
 4. Галлё – ветви.
 5. Сухазелле – сухая трава, сухостой.
 6. Мінуўшчына – прошлое.
 7. Перуны – молнии.
 8. Абшары – просторы.
 9. Гонкі – высокий и прямой (ствол).
 10. Амшалы – покрытый мхом.
 11. Зневажаць – унижать.
 12. Катаваць – пытать, мучить.
 13. Модлы – молитвы.
 14. Пакрыёма – втайне.
 15. Бяседа – застолье.
 16. Садзіць на пасад – выдавать замуж.
 17. Скарбы – богатства.
 18. Саеты – богатая шелковая одежда.
 19. Чарка – рюмка.
 20. Павекі – веки.
 21. Ясакар – вид тополя.
 22. Каня (кнігаўка) – болотная чайка, чибис.
 23. Сяліба – селение, дом.
 24. Ганак – крыльцо.
 25. Цагляны – кирпичный.
 26. Магнат – помещик, крупный землевладелец.
 27. Світка – домотканая верхняя одежда.
 28. Пакой – комната.
 29. Гулі – развлечения.
 30. Лунь – ястреб со светлым опереньем.
 31. Дукаты – древние монеты.
 32. Канапляная заплата – казнь через повешенье.
 33. Скляпенні – своды.
 34. Скурганіць – загубить, умертвить.
 35. Сенажаць – сенокос.
 36. Ланцуг – цепь.
 37. Склеп – подвал.
 38. Араты – пахарь.
 39. Лёхі – подземные помещения.
 40. Кайданы – кандалы.
 41. Асалода – наслаждение.
 42. Лёскат – дребезжание.
 43. Цемра сярмяжная – бедные крестьяне.
 44. Дол – могила.
 45. Сажань – старая мера длины (2 м 13 см).
 46. Дамоўка (дамавіна) – гроб.
 47. Жвір – гравий, крупный песок.

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “У яго быў свет цікавы”

Незразумелыя словы

 1. Утаропіцца – уставиться.
 2. Заблукаць – заблудиться.
 3. Загана – недостаток, изъян.
 4. Самота – грусть, одиночество.
 5. Ахвота – желание.
 6. Гаманіць – галдеть.
 7. Збожжа – зерно.
 8. Схіснуцца – покачнуться, пошевелиться.
 9. Конік – кузнечик.
 10. Жытні – ржаной.
 11. Авадзень – овод.
 12. Самавіты – представительный.
 13. Хмурынка – тучка.
 14. Крук – крючок.
 15. Лядзіны (ляды) – вырубки.
 16. Багна – топь.
 17. Прагнуць – жаждать, желать.
 18. Лёс – судьба.
 19. Нерухомы – неподвижный.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code