Day: 15.10.2018

Казка “Разумная дачка”

Незразумелыя словы

 1. Частаваць – угощать.
 2. Кволы – слабый, малорослый.
 3. Акрыяць – набраться сил, выздороветь.
 4. Кемлівы – смышлёный.
 5. Зажурыцца – загрустить.
 6. Скардзіцца – жаловаться.
 7. Шпарка – быстро.
 8. Турбавацца – беспокоиться.
 9. Гняды – масть лошади красно-рыжего цвета с чёрным хвостом и гривой.
 10. Рэшата – сито.
 11. Бізуноў даць – побить (кого-то).
 12. Хмызняк, хмызы – заросли.
 13. Кашуля – рубашка.
 14. Варштат – каркас для создания ткацкого станка.
 15. Кросны – ткацкий станок.
 16. Ганак – крыльцо.
 17. Нацкавать – натравить, подстрекать к нападению.
 18. Неўзабаве – в скором времени.
 19. Мяжа – граница.
 20. Маёнтак – усадьба, земельное владение помещика, пана.
 21. Кірмаш – ярмарка.
 22. Сенцы – холодная, неотапливаемая веранда.
 23. Ачухацца – придти в себя.
 24. Паншчына – обязательные принудительные работы на пана.
 25. Драпануць – быстро убежать.

Гульня на замацаванне(для мабільных гаджэтаў)

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Яўген Крупенька “Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства куток”

Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства

                                                                                  куток,

Як у птушак, дзе вывелі дзетак, гняздоўе.

Борам стаў стагалосы за вёскай

                                                                     маленькі лясок —

Для мяне ён адзіны на свеце ў маім

                                                                           Прыдняпроўі.

Дзе б ні быў я далёка, куды б мяне лёс ні занёс,

Хату матчыну помню — заўсёды стаіць

                                                                              прад вачыма.

Чую клёкат бусліны, пад акном —

                                                                              ціхі шэпат бяроз,

Ты такой перад мной паўстаеш, дарагая Радзіма.

Нізкім стаў мне даўно, што здаваўся высокім,

                                                                                          парог,

Ды і хата, як маці мая, за гады пастарэла.

На кляновым стале, на бялюткім абрусе, пірог,

Нібы сонца, ляжыць — ад яго на зямлі

                                                                                  пасвятлела.

Сонца ў лісцях бяроз, на мурожнай у росах траве,

Жаўруковаю песняй злятае на колас жытнёвы,

А ў матуліным сэрцы найвялікшае сонца жыве,

Найвялікшае сонца — мая беларуская мова.

Слова маці! Цябе перадам я сынам.

Ты — мой скарб дарагі, найсвятлейшая спадчына.

За цябе, калі трэба, жыццё я аддам,

Толькі песня не моўкнула б матчына.

А пакуль я жыву, незабыўны маленства куток

Мяне вабіць туды, ён заўсёды стаіць прад

                                                                                      вачыма…

Борам стаў стагалосы за вёскай маленькі лясок.

Ён у кожнага свой, ды адна для ўсіх нас —

                                                                                     Радзіма.

Незразумелыя словы

 1. Бор – хвойный лес.
 2. Лёс – судьба.
 3. Абрус – скатерть.
 4. Мурожны – покрытый молодой травой (луг).
 5. Скарб – богатство.
 6. Спадчына – наследство.
 7. Вабіць – манить, притягивать.

Уладзімір Караткевіч “Бацькаўшчына”

Дагарэў за брамай небакрай,

Месяц паміж воблачкаў плыве.

Выйду зноў, як у мінулы май,

Басанож прайдуся па траве.

Дымная, сцюдзёная раса,

Цёмныя ў траве ад ног сляды.

А такога рослага аўса

Я не бачыў доўгія гады.

Бач, хмызы спляліся, як павець,

Светлякі мігцяць, гараць святлей.

Перад тым як звонка ў лозах пець,

Прачышчае горла салавей.

Лашчыцца трава да босых ног.

З дальніх паплавоў плыве ракой

Ледзь прыкметны сумны халадок —

Подых юні ўходзячай маёй.

<…>

Ціха цмокае у сне рака.

О, як добра, як прыгожа жыць!

Раска, як русалчына луска,

На вадзе ад месяца гарыць.

А вакол травіцы роснай рай

І бярозак белая сям’я.

Мой чароўны беларускі край,

Бацькаўшчына светлая мая!

Незразумелыя словы

 1. Брама – ворота во двор дома.
 2. Басанож – босыми ногами.
 3. Хмызы – заросли, кустарник.
 4. Павець (паветка) – площадка под крышей на столбах, где прячут различную сельскохозяйственную утварь.
 5. Лозы – ивняк, ивы.
 6. Поплаў – заливной луг у реки.
 7. Юнь – молодость.
 8. Раска – мелкие водоросли в виде круглых пластинок.

     

 

Гульня на замацаванне(для мабільных гаджэтаў)

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Анатоль Грачанікаў “Дрымотна ціснуцца кусты…”

Дрымотна ціснуцца кусты

Пад цёплы бок дубровы ціхай.

І ў цішыні за тры вярсты

Чуваць, як п’е ваду ласіха.

О край мой родны! Я прашу:

Ратуючы ад пустазелля,

Я сам расцераблю душу,

А ты мне дай свайго насення,

Каб мог я так сумленна жыць,

Каб і мяне ў ліхую невідзь

Ніхто не мог закабаліць,

Ніхто не мог ачужаземіць.

Шалеюць скразнякі эпох.

Я чую, як Айчына кліча

На раздарожжы ўсіх дарог

Не разгубіць свайго аблічча.

Якая ноч! Які спакой

На вечаровым аксаміце!

І толькі недзе за ракой

Крычыць зямляк: «Пера-вя-зі-це-е-е!..»

Незразумелыя словы

 1. Дрымотна – сонливо.
 2. Дуброва – лиственный лес, где большинство деревьев – дубы.
 3. Вярста – мера длины, равная 1, 06 км.
 4. Ратаваць – спасать.
 5. Пустазелле – сорняки.
 6. Расцерабіць – разволновать.
 7. Насенне – семена.
 8. Ліхі – трудный, плохой.
 9. Невідзь – темнота.
 10. Закабаліць – поставить кого-то в зависимость от себя.
 11. Шалець – беситься, сходить с ума.
 12. Згубіць аблічча – потерять свою гордость, изменить своим принципам.
 13. Аксаміт – бархат ( в тексте – мягкий, приглушенный цвет вечернего неба).

Гульня на замацаванне


(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code