Казка “Музыкі”

Незразумелыя словы

 1. Енчыць – сильно кричать, стонать.
 2. Нетры – глухое, безлюдное место.
 3. Шугануць – удрать.
 4. Сметнік – мусорка.
 5. Прыпечак – выступ на печи, на котором можно сидеть.
 6. Жэрдачка – прикрепленная к стене палка, на которой в курятнике сидят птицы.
 7. Страха – крыша.
 8. Смалячок – небольшое смолистое полено, которое долго горит.
 9. Небарака – бедолага, неудачник.
 10. Бразнуцца – упасть.
 11. Даўбешка – деревянная колотушка.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Казка “Залаты птах”

Незразумелыя словы

 1. Спрыт – ловкость
 2. Запечак – выступ на печи, где можно сидеть
 3. Лучынка— тонкая и длинная сухая щепка, которыми раньше освещали дома
 4. Цешыцца – радоваться, любоваться.
 5. Панадзіцца – повадиться.
 6. Пільнаваць – стеречь.
 7. Драбіны – приставная лестница.
 8. Маркотны – грустный.
 9. Злодзей – вор.
 10. Выцінаць – старательно играть мелодию (на музыкальном инструменте).
 11. Брыдка – стыдно.
 12. Вартаўнік – сторож.
 13. Жмут – пучок.
 14. Сорам – стыд.
 15. Харчы – еда, припасы.
 16. Кій – палка.
 17. Сцізорык – маленький раскладной ножик.
 18. Гайсаць – быстро и суетливо бегать (в поисках чего-либо).
 19. Жардзіна – жердь, длинная палка.
 20. Паджгаць – быстро побежать.
 21. Гайдацца – качаться.
 22. Брама – ворота во двор.
 23. Ланцуг – цепь.
 24. Прыкуты – прикованный.
 25. Аздоблены – украшенный.
 26. Муляр – строитель.
 27. Варта – стража.
 28. Стрэльба – оружие.
 29. Астрог – тюрьма.
 30. Пляшка – бутылка.
 31. Бяседу ладзіць – собирать гостей на пир и угощать их.
 32. Страва – блюдо.
 33. Гасцінец – угощение, подарок.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Казка “Разумная дачка”

Незразумелыя словы

 1. Частаваць – угощать.
 2. Кволы – слабый, малорослый.
 3. Акрыяць – набраться сил, выздороветь.
 4. Кемлівы – смышлёный.
 5. Зажурыцца – загрустить.
 6. Скардзіцца – жаловаться.
 7. Шпарка – быстро.
 8. Турбавацца – беспокоиться.
 9. Гняды – масть лошади красно-рыжего цвета с чёрным хвостом и гривой.
 10. Рэшата – сито.
 11. Бізуноў даць – побить (кого-то).
 12. Хмызняк, хмызы – заросли.
 13. Кашуля – рубашка.
 14. Варштат – каркас для создания ткацкого станка.
 15. Кросны – ткацкий станок.
 16. Ганак – крыльцо.
 17. Нацкавать – натравить, подстрекать к нападению.
 18. Неўзабаве – в скором времени.
 19. Мяжа – граница.
 20. Маёнтак – усадьба, земельное владение помещика, пана.
 21. Кірмаш – ярмарка.
 22. Сенцы – холодная, неотапливаемая веранда.
 23. Ачухацца – придти в себя.
 24. Паншчына – обязательные принудительные работы на пана.
 25. Драпануць – быстро убежать.

Гульня на замацаванне(для мабільных гаджэтаў)

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Яўген Крупенька “Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства куток”

Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства

                                                                                  куток,

Як у птушак, дзе вывелі дзетак, гняздоўе.

Борам стаў стагалосы за вёскай

                                                                     маленькі лясок —

Для мяне ён адзіны на свеце ў маім

                                                                           Прыдняпроўі.

Дзе б ні быў я далёка, куды б мяне лёс ні занёс,

Хату матчыну помню — заўсёды стаіць

                                                                              прад вачыма.

Чую клёкат бусліны, пад акном —

                                                                              ціхі шэпат бяроз,

Ты такой перад мной паўстаеш, дарагая Радзіма.

Нізкім стаў мне даўно, што здаваўся высокім,

                                                                                          парог,

Ды і хата, як маці мая, за гады пастарэла.

На кляновым стале, на бялюткім абрусе, пірог,

Нібы сонца, ляжыць — ад яго на зямлі

                                                                                  пасвятлела.

Сонца ў лісцях бяроз, на мурожнай у росах траве,

Жаўруковаю песняй злятае на колас жытнёвы,

А ў матуліным сэрцы найвялікшае сонца жыве,

Найвялікшае сонца — мая беларуская мова.

Слова маці! Цябе перадам я сынам.

Ты — мой скарб дарагі, найсвятлейшая спадчына.

За цябе, калі трэба, жыццё я аддам,

Толькі песня не моўкнула б матчына.

А пакуль я жыву, незабыўны маленства куток

Мяне вабіць туды, ён заўсёды стаіць прад

                                                                                      вачыма…

Борам стаў стагалосы за вёскай маленькі лясок.

Ён у кожнага свой, ды адна для ўсіх нас —

                                                                                     Радзіма.

Незразумелыя словы

 1. Бор – хвойный лес.
 2. Лёс – судьба.
 3. Абрус – скатерть.
 4. Мурожны – покрытый молодой травой (луг).
 5. Скарб – богатство.
 6. Спадчына – наследство.
 7. Вабіць – манить, притягивать.

Уладзімір Караткевіч “Бацькаўшчына”

Дагарэў за брамай небакрай,

Месяц паміж воблачкаў плыве.

Выйду зноў, як у мінулы май,

Басанож прайдуся па траве.

Дымная, сцюдзёная раса,

Цёмныя ў траве ад ног сляды.

А такога рослага аўса

Я не бачыў доўгія гады.

Бач, хмызы спляліся, як павець,

Светлякі мігцяць, гараць святлей.

Перад тым як звонка ў лозах пець,

Прачышчае горла салавей.

Лашчыцца трава да босых ног.

З дальніх паплавоў плыве ракой

Ледзь прыкметны сумны халадок —

Подых юні ўходзячай маёй.

<…>

Ціха цмокае у сне рака.

О, як добра, як прыгожа жыць!

Раска, як русалчына луска,

На вадзе ад месяца гарыць.

А вакол травіцы роснай рай

І бярозак белая сям’я.

Мой чароўны беларускі край,

Бацькаўшчына светлая мая!

Незразумелыя словы

 1. Брама – ворота во двор дома.
 2. Басанож – босыми ногами.
 3. Хмызы – заросли, кустарник.
 4. Павець (паветка) – площадка под крышей на столбах, где прячут различную сельскохозяйственную утварь.
 5. Лозы – ивняк, ивы.
 6. Поплаў – заливной луг у реки.
 7. Юнь – молодость.
 8. Раска – мелкие водоросли в виде круглых пластинок.

     

 

Гульня на замацаванне(для мабільных гаджэтаў)

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Анатоль Грачанікаў “Дрымотна ціснуцца кусты…”

Дрымотна ціснуцца кусты

Дрымотна ціснуцца кусты

Пад цёплы бок дубровы ціхай.

І ў цішыні за тры вярсты

Чуваць, як п’е ваду ласіха.

О край мой родны! Я прашу:

Ратуючы ад пустазелля,

Я сам расцераблю душу,

А ты мне дай свайго насення,

Каб мог я так сумленна жыць,

Каб і мяне ў ліхую невідзь

Ніхто не мог закабаліць,

Ніхто не мог ачужаземіць.

Шалеюць скразнякі эпох.

Я чую, як Айчына кліча

На раздарожжы ўсіх дарог

Не разгубіць свайго аблічча.

Якая ноч! Які спакой

На вечаровым аксаміце!

І толькі недзе за ракой

Крычыць зямляк: «Пера-вя-зі-це-е-е!..»

Незразумелыя словы

 1. Дрымотна – сонливо.
 2. Дуброва – лиственный лес, где большинство деревьев – дубы.
 3. Вярста – мера длины, равная 1, 06 км.
 4. Ратаваць – спасать.
 5. Пустазелле – сорняки.
 6. Расцерабіць – разволновать.
 7. Насенне – семена.
 8. Ліхі – трудный, плохой.
 9. Невідзь – темнота.
 10. Закабаліць – поставить кого-то в зависимость от себя.
 11. Шалець – беситься, сходить с ума.
 12. Згубіць аблічча – потерять свою гордость, изменить своим принципам.
 13. Аксаміт – бархат ( в тексте – мягкий, приглушенный цвет вечернего неба).

Гульня на замацаванне


(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Яўгенія Янішчыц “Мова”

Чую тваю жаўруковую музыку

Ў скошаных травах мурожных.

Мова! Як сонца маё

беларускае,

Ты свецішся словам кожным.

Цябе і заворвалі, і закопвалі,

І ўсё ж нашы продкі праз гора

Данеслі да нас цябе,

родную, цёплую,

Жывую і непаўторную.

І калі ты мяне толькі паклікаеш,

Памру за цябе без енку.

Нашу я любоў да цябе

                                    вялікую

У сэрцы сваім маленькім.

 

Незразумелыя словы

 1. Мурожны – покрытый густой сочной травой.
 2. Заворваць – запахивать (земли).
 3. Енк – стон.
 • Лексіка

Лексіка

 

Пятрусь Броўка “Калі ласка!”

У любімай мове, роднай, наскай,
Ах, якія словы: «Калі ласка!..»
Як звіняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё ідуць са мною.
Трапіць госць у будзень, а ці ў свята:
— Калі ласка, калі ласка, ў хату!
Не паспелі сесці пры сустрэчы,
Як патэльня засквірчэла ў печы…
Бульба, смажаніна і каўбаска,
Пакаштуйце, людцы, калі ласка!
Хлопец кажа дарагой дзяўчыне:
— Калі ласка! Будзеш гаспадыняй!..
Эх, жыццё збудуем мы прыгожа,
Ўсе з табой нягоды пераможам.
Гром грыміць. З нябёсамі размова:
— Калі ласка, цёплы дождж вясновы!
І не вельмі буйны і не рэдкі
На сады, на пушчы, на палеткі,
На грыбы, на ягады, на кветкі…
— Калі ласка! — наш зварот бясконцы.
Мы гаворым ранішняму сонцу:
— Калі ласка, сонца, выйдзі з хмары,
Радасцю аблашчы нашы твары,
Ты ўзнімі з сабою нашы мары!
— Калі ласка!.. — нашай роднай мовы
Шчырыя і ветлівыя словы.

Незразумелыя словы:

 1. Будзень – рабочий день (с понедельника по пятницу);
 2. Патэльня – сковорода;
 3. Засквірчэла – начало что-то жариться (на сковороде);
 4. Смажаніна – жареное мясо;
 5. Нягоды – несчастья;
 6. Палеткі – поля;
 7. Аблашчыць – приласкать;
 8. Мара – мечта;
 9. Шчыры – искренний.

 • Броўка

 

 

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code